Urząd

Przebudowa ul. Kolejowej w Boguchwale

Nazwa zadania: Przebudowa ul. Kolejowej w Boguchwale w km od 0+000 do 0+180

Całkowita wartość inwestycji: 735 473,71 zł

Środki Funduszu: 441 284,00 zł

Środki własne gminy: 294 189,71 zł

Wydatek finansowany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Termin rozpoczęcia inwestycji: 2021.12

Zakończenie inwestycji: 2022.04.21

Zakres robót: przebudowa fragmentu ul. Kolejowej, wymianie nawierzchni, warstw konstrukcyjnych, wykonania miejsc postojowych i ciągu pieszo-rowerowego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz dostosowania szerokości do obowiązujących przepisów. Od km 0+000 do km 0+180 zaprojektowano po lewej stronie ul. Kolejowej ciąg pieszo-rowerowy o szerokości od 3 do 2,5 m. Od km 0+020.94 do 0+165 zaprojektowano równoległe stanowiska postojowe o szerokości 5 x 3,5 m.

W ramach przedmiotowego wniosku planuje się wykonać następujący zakres robót:

- przebudowa ulicy: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, przebudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, kanalizacja deszczowa, oświetlenie,
- nadzór inwestorski,
- tablice informacyjne.

W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano przebudowę ulicy o łącznej długości 180 mb.