Urząd

Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
Nr projektu POWR.04.01.00-00-ROF1/19

Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie 4.1 Innowacje społeczne

Beneficjent: Województwo Podkarpackie

Partnerzy Projektu: Gmina Miasto Rzeszów, Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko oraz Gmina Tyczyn

Wartość całkowita projektu: 9 134 661,74 PLN *
Kwota dofinansowania z UE całego projektu: 8 613 072,55 PLN *
Kwota dofinansowania z dotacji celowej Budżetu Państwa całego projektu: 521 589,19 zł *
Wartość całkowita projektu w części realizowanej przez Gminę  Boguchwała: 444 545,93 PLN *
Kwota dofinansowania z UE w części realizowanej przez Gminę Boguchwała: 419 162,36 PLN *
Kwota dofinansowania z dotacji celowej Budżetu Państwa w części realizowanej przez Gminę Boguchwała: 25 383,57 PLN *

Termin realizacji całego projektu: 01.2020 r. do 10.2023 r. *
*Stan na dzień 09.05.2022 r.

 

Głównym celem projektu jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu współpracy w zakresie planowania przestrzennego w ramach obszaru funkcjonalnego.

Przedmiotowy projekt wpisuje się w obszar innowacji społecznych poprzez wypracowanie nowych rozwiązań służących usprawnieniu procesu wymiany informacji pomiędzy interesariuszami (mieszkańcami) a gminami oraz stworzenie mechanizmu współpracy między samorządami i instytucjami, a także wymianę doświadczeń w wyniku połączenia wiedzy praktycznej oraz doświadczeń jst w skali kraju w obszarze planowania przestrzennego.

Realizacja projektu zakłada opracowanie i przyjęcie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (SP ROF), wdrożenie modelu współpracy pomiędzy gminami zrzeszonymi w ramach Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (SROF) oraz mieszkańcami obszaru ROF w taki sposób, aby zapewnić im aktywny udział w procesie planowania przestrzennego oraz poprawie dostępu do usług publicznych.

Rozwiązania przyjęte w projekcie umożliwią wskazanie nowych kierunków w polityce planowania przestrzennego obszarów funkcjonalnych, w szczególności w kontekście planowanego w przyszłości w skali kraju podejścia do zagadnień rozwojowych z uwzględnieniem wymiaru terytorialnego i aspektu przestrzennego. Będą miały wpływ również na aktywizację działalności gospodarczej w obszarze ROF i tworzenie nowych miejsc pracy.

Podręcznik dobrych praktyk w załącznikach poniżej.

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2023-01-19
opublikowała Katarzyna Piwowar
stanowisko Administrator
data publikacji 2023-01-19 08:43
data ostatniej aktualizacji 2024-01-04 09:51
aktualizacja dokonana przez Tomasz Sitek

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2024-01-04 09:51 Tomasz Sitek modyfikacja treści
2024-01-04 09:50 Tomasz Sitek publikacja treści