Urząd

Grafika programu Czyste Powietrze i punktu konsultacyjnego

CZYSTE POWIETRZE to program priorytetowy, który realizowany jest na terenie całego kraju. W Gminie Boguchwała, na podstawie zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działa Punkt Konsultacyjny.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • właścicielami / współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Nowa wersja programu Czyste Powietrze ruszyła 3 stycznia 2023 roku. Najważniejsze zmiany programu Czyste Powietrze dotyczą:

 • podniesienia wysokości progów dochodowych,
 • wyższego dofinansowania o jakie można się ubiegać,
 • możliwości rozszerzenia wniosku o termomodernizację domu, jeśli wcześniej wniosek dotyczył tylko wymiany pieca,
 • ścieżki bankowej programu - kredyt bankowy z dotacją na częściową spłatę zobowiązania będzie można otrzymać na inwestycje rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w banku,
 • obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego budynku.

Czyste Powietrze 2023 z wyższymi progami dochodowymi i dofinansowaniem

Po zmianach w programie Czyste Powietrze przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2 189 do 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna dotacja wzrośnie z 47 000 do 99 000 zł.

Przy najwyższym wymiarze wsparcia progi wzrosną odpowiednio:

 • z 900 do 1090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych,
 • z 1260 do 1526 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

Maksymalna wysokość dotacji wzrasta z 79 000 do 135 000 zł.

Więcej informacji na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl

Warto wiedzieć:

 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, a dla beneficjenta uprawnionego do najwyższego poziomu dofinansowania - nie może przekroczyć dwudziestokrotności.
 • Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej , powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
 • W przypadku najwyższego poziomu dofinansowania - gdy wnioskodawca ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego – nie musi dostarczać zaświadczenia o dochodach, wystarczy zaświadczenie wydane na jego wniosek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale, potwierdzający ustalone prawo do ww. zasiłku, zawierające dodatkowo wskazanie jego rodzaju i okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).l

W Gminnym punkcie informacyjno-konsultacyjnym osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje o Programie, złożyć wniosek o dofinansowanie oraz uzyskać pomoc przy rozliczeniu faktur i przygotowaniu wniosku o płatność.

Punkt działa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale w pokoju nr 7 (parter):

 • w poniedziałki w godz. 13:00-17:00
 • w środy w godz. 13:00-17:00

Prosimy o umawianie się na wizytę w Punkcie pod nr tel. 17 87 55 216 lub za pośrednictwem aplikacji elektornicznej e-Wizyty: https://boguchwala.pl/pl/390-urzad/11100-rezerwacja-wizyty-w-urzedzie.html

Na podstawie danych przekazanych przez WFOŚiGW wg stanu na 31.12.2023 r.:

 • liczba złożonych wniosków na terenie Gminy Boguchwała - 639
 • liczba zawartych umów na terenie Gminy Boguchwała - 544
 • przedsięwzięcia zrealizowane (umowy zakończone) - 248 / 4 086 871,21 zł
 • przedsięwzięcia zrealizowane (umowy częściowo i w całości zrealizowane) - 348 / 6 413 782,49 zł