Urząd

Remont drogi 108155R na dz. 574, 521, 477, 287/2 i 287/1 w Woli Zgłobieńskiej

Całkowita wartość projektu: 711 964,04 zł

Kwota dofinansowania: 427 178,00 zł

Planowany termin oddania zadania do użytkowania - 25.03.2024 r.

Droga 108155R na dz. 574,521,477,287/2 i 287/1 w Woli Zgłobieńskiej posiada na odcinku objętym zgłoszeniem nawierzchnię bitumiczną 2,6-3,0 m. Stan nawierzchni wymaga remontu poprzez ułożenie nowych warstw nawierzchni bitumicznej częściowo na powierzchni objętej wymianą podłoża. Odwodnienie jezdni poprzez rowy przydrożne z częściowo umocnionym dnem korytkami ściekowymi. Stan urządzeń odwadniających wymaga odcinkowego odmulenia rowów, umocnienia odcinków rowów korytkami ściekowymi oraz udrożnienia przepustów drogowych.

Planowany zakres robót obejmie wykonanie w technologii: odcinkowa rozbiórka nawierzchni i konstrukcji drogi, wykonanie warstwy podbudowy na rozebranych odcinkach, mechaniczne profilowanie podłoża, mechaniczne czyszczenie nawierzchni istniejącej, skropienie istniejącej nawierzchni, wykonanie warstwy profilowej śr. 3,0 cm, skropienie nawierzchni, wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni 3,0 cm, uzupełnienie poboczy i zjazdów kruszywem łamanym, odmulenie rowów, umocnienie dna rowów korytkami prefabrykowanymi, uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym, udrożnienie przepustów.

Docelowa szerokość jezdni 2,6 m - 3,0 m, łączna długość 2242 m. Zakres robót mieści się w granicach pasa drogowego oraz nie powoduje zmiany stosunków wodnych ani sposobu zagospodarowania terenu przyległego.