36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Zgłobniu - etap I

Całkowita wartość inwestycji: 299 944,37 zł brutto

Wydatek finansowany w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wniosku o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w wysokości 299 944,37 zł brutto

Termin rozpoczęcia inwestycji: 25.08.2021 r.

Termin zakończenia robót budowlanych 25.10.2021 r.

Termin zakończenia inwestycji: 16.11.2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu przy budynku OSP i DL w Zgłobniu. Adres: 36-046 Zgłobień 77. Zakres robót obejmuje przebudowę sieci i przyłącza wody, rozbudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę teletechniki, wymianę odcinków kanalizacji sanitarnej, zagospodarowanie terenu polegające na remoncie schodów przy budynku oraz budowie placu utwardzonego z kostki brukowej na podbudowie z kruszyw.

Przebudowa sieci wodociągowej obejmuje:

 • odcinek wodociągu o dł. 30,00 m i przyłącz wody o dł. 18,00 m wraz z budową studni wodomierzowej przy hydrancie oraz montaż hydrantu nadziemnego, podwójnego.

Przebudowa sieci teletechnicznej obejmuje:

 • przebudowę przyłączy teletechnicznych z napowietrznych na ziemne, zabezpieczenie istniejących przyłączy rurami osłonowymi, wymianę 2 szt. słupów teletechnicznych oraz budowę studni kablowej, teletechnicznej.

Rozbudowa kanalizacji deszczowej obejmuje:

 • odcinek kanalizacji deszczowej o średnicy 200 mm i łącznej długości 50,00 m wraz z budową 4 szt. studni rewizyjnych, 2 szt. studzienek ściekowych ulicznych, fi 500 mm z osadnikiem oraz kratami ściekowymi żeliwnymi typu ciężkiego 650x 450 mm,
 • odcinek przyłącza kanalizacji deszczowej o średnicy 160 mm i długości 5,0 m (podłączenie rury spustowej),
 • budowę dwóch sztuk odwodnienia liniowego o łącznej długości 10,5 m.

Remont kanalizacji sanitarnej obejmuje wymianę dwóch przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z włączeniem do istniejącej studni, łączna długość wymienianych odcinków to 22,0 m.

Zagospodarowanie terenu obejmuje:

 • budowę placu i drogę dojazdową do OSP z kostki brukowej gr. 8 cm, na podbudowie z kruszywa o łącznej grubości 40 cm, powierzchnia placu 440,00 m2,
 • budowę chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm, na podbudowie z kruszywa o łącznej grubości 24 cm, powierzchnia chodnika 44,00 m2,
 • remont tarasu wejściowego do budynku DL oraz remont schodów terenowych przy wejściu do pomieszczeń GOK.
 • Data aktualizacji: 2023-06-07 11:43
 • |
 • Licznik odwiedzin: 19 227 544