a
data wydruku: 2024-07-21 09:58:54
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Zgłobniu - etap I

Całkowita wartość inwestycji: 299 944,37 zł brutto

Wydatek finansowany w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wniosku o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w wysokości 299 944,37 zł brutto

Termin rozpoczęcia inwestycji: 25.08.2021 r.

Termin zakończenia robót budowlanych 25.10.2021 r.

Termin zakończenia inwestycji: 16.11.2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu przy budynku OSP i DL w Zgłobniu. Adres: 36-046 Zgłobień 77. Zakres robót obejmuje przebudowę sieci i przyłącza wody, rozbudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę teletechniki, wymianę odcinków kanalizacji sanitarnej, zagospodarowanie terenu polegające na remoncie schodów przy budynku oraz budowie placu utwardzonego z kostki brukowej na podbudowie z kruszyw.

Przebudowa sieci wodociągowej obejmuje:

  • odcinek wodociągu o dł. 30 m i przyłącz wody o dł. 18 m wraz z budową studni wodomierzowej przy hydrancie oraz montaż hydrantu nadziemnego, podwójnego.

Przebudowa sieci teletechnicznej obejmuje:

  • przebudowę przyłączy teletechnicznych z napowietrznych na ziemne, zabezpieczenie istniejących przyłączy rurami osłonowymi, wymianę 2 szt. słupów teletechnicznych oraz budowę studni kablowej, teletechnicznej.

Rozbudowa kanalizacji deszczowej obejmuje:

  • odcinek kanalizacji deszczowej o średnicy 200 mm i łącznej długości 50 m wraz z budową 4 szt. studni rewizyjnych, 2 szt. studzienek ściekowych ulicznych, fi 500 mm z osadnikiem oraz kratami ściekowymi żeliwnymi typu ciężkiego 650x450 mm,
  • odcinek przyłącza kanalizacji deszczowej o średnicy 160 mm i długości 5 m (podłączenie rury spustowej),
  • budowę dwóch sztuk odwodnienia liniowego o łącznej długości 10,5 m.

Remont kanalizacji sanitarnej obejmuje wymianę dwóch przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z włączeniem do istniejącej studni, łączna długość wymienianych odcinków to 22,0 m.

Zagospodarowanie terenu obejmuje:

  • budowę placu i drogę dojazdową do OSP z kostki brukowej gr. 8 cm, na podbudowie z kruszywa o łącznej grubości 40 cm, powierzchnia placu 440 m2,
  • budowę chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm, na podbudowie z kruszywa o łącznej grubości 24 cm, powierzchnia chodnika 44 m2,
  • remont tarasu wejściowego do budynku DL oraz remont schodów terenowych przy wejściu do pomieszczeń GOK.
Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2021-11-12
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2021-11-12 12:44
data ostatniej aktualizacji 2024-04-17 14:07
aktualizacja dokonana przez Tomasz Sitek

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2024-04-17 14:07 Tomasz Sitek publikacja treści