Urząd

Sprawy obywatelskie

Ewidencja ludności

ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE
Wymagane dokumenty:
 • wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Od 1 marca 2015 r. istnieje możliwość wymeldowania lub zgłoszenia wyjazdu za granicę droga elektroniczną. Możliwość załatwienia spraw drogą elektroniczną dotyczy osób mających potwierdzony profil zaufany na platformie e-PUAP.

Miejsce złożenia dokumentu: parter pokój nr 1, tel. (17) 87 55 213

Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Pełnomocnictwo udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu, nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwiania: Niezwłocznie po złożeniu formularza.


ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE

Wymagane dokumenty: zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 • do wglądu dowód osobisty lub paszport
 • wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu w lokalu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponująca innym tytułem prawnym do lokalu oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do tego lokalu. Dokumentem tym może być: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.

Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego. Organ wydaje z urzędu zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, a na wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.

Miejsce złożenia dokumentu: parter pokój nr 1 tel. (17) 87 55 213

Opłaty: zgłoszenie zameldowania nie podlega opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożone pełnomocnictwo w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu

Termin i sposób załatwiania: niezwłocznie po złożeniu formularza.

Inne informacje: zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.


MELDUNEK PRZEZ INTERNET

Jeśli posiadasz profil zaufany na platformie e-PUAP możesz się zameldować lub wymeldować przez internet. Wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl.

W zakładce MELDUNEK wybierz właściwą czynność: zameldowanie na pobyt stały/ czasowy, wymeldowanie z pobytu stałego/czasowego. Następnie postępuj zgodnie z instrukcją. Pamiętaj o załączeniu właściwych dokumentów w wersji elektronicznej - dokumenty w wersji papierowej muszą być zeskanowane i dołączone do wybranego zgłoszenia.

Jeśli zaś nie masz profilu zaufanego a chcesz załatwiać różne sprawy urzędowe on-line możesz to zrobić bezpiecznie i szybko, nie wychodząc z domu. Sprawdź jak prosto założyć profil zaufany: www.obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany.


WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek o udostępnienie danych
 • dokumenty potwierdzające interes prawny 
 • w przypadku pełnomocnika dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictw

Miejsce złożenia dokumentu: parter, pokój nr 1, tel. (17) 87 55 213

Opłaty: opłata za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców (dane dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem) wynosi 31 zł.

Termin i sposób załatwiania: udostępnienie danych z rejestru mieszkańców lub z rejestru zamieszkania cudzoziemców uzyskuje się po złożeniu wypełnionego formularza wniosku lub po przesłaniu zapytania o informację o danych z ww. rejestrów drogą korespondencyjną - w terminie do 14 dni od daty wpływu wniosku.


REJESTR WYBORCÓW - WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW

Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wyborcze. W rejestrze wyborców gminy Boguchwała znajdują się wszyscy mieszkańcy zameldowani w Gminie Boguchwała na pobyt stały. Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców.

Można złożyć wniosek o dopisanie do rejestru wyborców Gminy Boguchwała jeśli:

 • wyborca stale zamieszkuje na terenie Gminy Boguchwała bez zameldowania na pobyt stały,
 • wyborca nigdzie nie zamieszkuje, ale stale przebywa na terenie Gminy Boguchwała,
 • wyborca stale zamieszkuje na terenie Gminy Boguchwała pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Boguchwała.

Przed wydaniem decyzji o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców Gminy Boguchwała Burmistrz Boguchwały zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego jest zobowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania na terenie gminy. Zgodnie z art. 5 pkt. 9 Kodeksu wyborczego przez pojęcie stałe zamieszkanie należy rozumieć zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu. Stałe zamieszkanie jest sprawą faktów i okoliczności świadczących, że w miejscu pobytu koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby.

Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców Burmistrz wydaje w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione, że wyborca stale zamieszkuje pod określonym adresem. Wnioskodawca musi udokumentować fakt stałego zamieszkania na terenie Gminy Boguchwała poprzez przedłożenie np. kopii dokumentu własności czy najmu, oświadczeń o stałym zamieszkaniu złożonych przez osoby wspólnie zamieszkujące w danym lokalu lub np. właściciela/najemcę/sąsiada lub sołtysa miejscowości, rachunki lub inne dokumenty potwierdzające fakt stałego zamieszkania na terenie Gminy Boguchwała pod wskazanym adresem.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
 2. Wypełniona pisemna deklaracja do wniosku.
 3. Oświadczenie sąsiedzkie (właściciel nieruchomości, sołtys) o zamieszkaniu stałym osoby zainteresowanej wpisem do rejestru wyborców - formularze do pobrania na www.bip.boguchwala.pl
 4. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Dokumenty należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, pok. 1 na parterze w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Boguchwały wydaje decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku. Na decyzję o odmowie wpisania do rejestru wyborców przysługuje  odwołanie do właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania sądu rejonowego za pośrednictwem Burmistrza Boguchwały w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji.