36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OZE - instalacje fotowoltaiczne


Zaleca się, aby bezpośrednio przed złożeniem wniosku pobrać aktualne dokumenty ze strony internetowej www.rof.org.pl


Liczba odsłon: 65140

Zmiany w Regulaminie naboru wniosków

22 sierpnia 2017 r. Zarząd Stowarzyszenia ROF przyjął zmiany Regulaminu naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy". Zmian dokonano również we Wniosku przystąpienia do Projektu oraz w Projekcie umowy uczestnictwa w Projekcie.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

 1. W przypadku budynków nowobudowanych, które zgodnie z oświadczeniem Mieszkańca zostaną oddane do użytkowania i zamieszkania do dnia 31.03.2018, Karta weryfikacji technicznej powinna zostać opracowana na podstawie dokumentacji technicznej budowanego budynku.
 2. Dopuszcza się sytuację, w której stroną umowy z dostawcą energii jest członek gospodarstwa domowego.
 3. W celu otrzymania punktów w kryterium podatkowym – Mieszkaniec zobowiązany jest przedłożyć, za rok 2016, dla każdej z osób zamieszkałych w budynku pod adresem, pod którym ma być wykonany montaż instalacji fotowoltaicznej, kopię deklaracji podatkowych łącznie z dokumentami potwierdzającymi ich złożenie (chyba że ten fakt został potwierdzony przez urząd skarbowy na deklaracjach) i innymi dokumentami lub ich kopiami - niezbędnymi dla potwierdzenia spełnienia kryterium podatkowego. Dopuszczalne jest zamaskowanie (ukrycie) danych ujętych na dokumentach lub ich kopiach, ale poza danymi potwierdzającymi spełnienie kryterium. Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć razem z wnioskiem przystąpienia do projektu, a w przypadku składania kopii dokumentów przedłożyć do wglądu ich oryginały (dla potwierdzenia zgodności oryginału i kopii).
 4. Na potwierdzenie stanu prawnego nieruchomości Mieszkaniec jest zobowiązany dostarczyć w szczególności jeden z poniższych dokumentów (kserokopię a oryginał do wglądu):
 • Wyciąg z księgi wieczystej,
 • Akt notarialny,
 • Postanowienie sądu,
 • Wypis z ewidencji gruntów i budynków

PLIK ZIP - www.rof.org.pl/static/img/k02/Materia%C5%82y_projekt_OZE_parasolowy.zip
Regulamin naboru wniosków - www.rof.org.pl/static/img/k02/00%20Regulamin%20naboru%20wniosk%C3%B3w_22.08.pdf
Wniosek przystąpienia do Projektu - www.rof.org.pl/static/img/k02/01%20Wniosek%20przyst%C4%85pienia%20do%20Projektu_%2022.08.docx
Projekt umowy uczestnictwa - www.rof.org.pl/static/img/k02/02%20Projekt%20umowy%20uczestnictwa%20w%20Projekcie_22.08.docx

 • Data aktualizacji: 2020-08-07 09:50
 • |
 • Licznik odwiedzin: 13 052 125