36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Czyste Powietrze

Grafika programu Czyste Powietrze i punktu konsultacyjnego

CZYSTE POWIETRZE to program priorytetowy, który realizowany jest na terenie całego kraju. W Gminie Boguchwała, na podstawie zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działa Punkt Konsultacyjny.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • właścicielami / współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:

 • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł,
 • Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

- 1 564 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub

- 2 189 zł (gospodarstwo jednoosobowe),

 • uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

900 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub

1 260 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

Warto wiedzieć:

 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, a dla beneficjenta uprawnionego do najwyższego poziomu dofinansowania - nie może przekroczyć dwudziestokrotności.
 • Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej , powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
 • W przypadku najwyższego poziomu dofinansowania - gdy wnioskodawca ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego – nie musi dostarczać zaświadczenia o dochodach, wystarczy zaświadczenie wydane na jego wniosek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale, potwierdzający ustalone prawo do ww. zasiłku, zawierające dodatkowo wskazanie jego rodzaju i okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

Więcej informacji na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl

W Gminnym punkcie informacyjno-konsultacyjnym osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje o Programie, złożyć wniosek o dofinansowanie oraz uzyskać pomoc przy rozliczeniu faktur i przygotowaniu wniosku o płatność.

Punkt działa w pokoju nr 7 (parter) w godzinach:

 • poniedziałek – 12:00-17:00
 • środa – 13:00-15:30
 • piątek – 08:00-11:00

Telefon: 17 87 55 239

Podstawowe dane obrazujące realizację Programu na terenie Gminy Boguchwała wg. stanu na dzień 30.09.2022 r.

 • liczba złożonych wniosków na terenie Gminy Boguchwała – 213
 • kwota wypłaconych środków na rzecz mieszkańców – 3 030 330,95 zł
 • Data aktualizacji: 2022-12-02 15:12
 • |
 • Licznik odwiedzin: 18 163 710