Urząd

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Miejski w Boguchwale zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do oficjalnego serwisu Gminy Boguchwała.

Data publikacji strony internetowej: 2014.10.07

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019.03.24

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2023

Ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności dokonano w dniu: 30.03.2023

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • pliki tekstowe typu DOC nie posiadają poprawnej struktury i formatowania, serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie błędnie przygotowanych dokumentów word lub są skanami dokumentów,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów w serwisie, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

- pochodzą z różnych źródeł,

- są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,

- opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

- opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,
 • z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • większość filmów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą z serwisu YouTube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu,
 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością oficjalnego serwisu Gminy Boguchwała prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Sitek, t.sitek@um.boguchwala.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 87 55 255. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Boguchwale mieści się w czterokondygnacyjnym budynku przy ul. Suszyckich 33 w Boguchwale. Wejścia do budynku z poziomu gruntu od strony wschodniej i zachodniej. W budynku znajdują się wszystkie referaty. Budynek wyposażony jest w podjazd dla wózków od strony wschodniej gdzie znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy, brak systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Na miejscu dostępny pracownik znający język migowy. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu danego pracownika przez pracownika Biura Obsługi Klienta. Brak toalety dostosowanej dla osoby na wózku na parterze. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a z podstawowymi funkcjami obiektu, w tym o drogach ewakuacji, brak oznaczeń kontrastowych na schodach.

Plan działania

Plan na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami [plik PDF].