Urząd

Logo programu Interreg

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

Tytuł projektu: "Unikatowe parki historyczne - skarby pogranicza polsko-słowackiego"

Gmina Boguchwała realizuje projekt w partnerstwie z Miastem Snina, które jest Partnerem wiodącym w projekcie.

Adresy www stron Partnerów: www.boguchwala.pl, www.snina.sk

Cel główny:

  • Ochrona i zwiększenie wykorzystania dziedzictwa kulturowego i naturalnego poprzez utworzenie szlaku zabytkowych parków pogranicza polsko-słowackiego.

Cele szczegółowe:

  • Poprawa współpracy transgranicznej i wzajemne poznawanie dziedzictwa kultury i natury.
  • Poszerzenie oferty turystycznej poprzez utworzenie szlaku zabytkowych parków.
  • Wykorzystanie potencjału kulturowego i przyrodniczego do podniesienia atrakcyjności pogranicza.

Opis projektu:

Projekt składa się z zadań, dzięki którym powstanie szlak unikatowych parków historycznych na polsko-słowackim pograniczu. W Sninie i Zgłobniu zostaną zrewitalizowane unikatowe historyczne parki, które są obiektami zabytkowymi i bogactwem przyrodniczym pogranicza. Oba parki łączy wspólna historia. W zrewitalizowanym parku w Zgłobniu zostanie umieszczona tablica przedstawiająca nie tylko odrestaurowane parki w Sninie i Zgłobniu, lecz również inne ważne historyczne parki w okolicy Sniny i Boguchwały, które również będą promowane w broszurze przedstawiającej unikatowe historyczne parki pogranicza.

Zakres rewaloryzacji części zabytkowego parku podworskiego w Zgłobniu obejmuje zagospodarowanie istniejących terenów zielonych (nasadzenia zieleni, w tym wykonanie stanowisk ogrodu sensorycznego), wykonanie ogrodzenia, rozbudowę układu komunikacyjnego i ciągów pieszych, utworzenie alejek parkowych, wykonanie placu o nawierzchni mineralno-żywicznej wokół istniejącego metalowego krzyża, budowę altany, wykonanie instalacji oświetlenia terenu i monitoringu, rozmieszczenie elementów małej architektury, w tym tablic informujących o starodrzewiach w parku w Zgłobniu.

W trakcie projektu partnerzy zrealizują również działania nieinwestycyjne, które będą miały na celu promowanie obu regionów i tworzenie nowych możliwości współpracy między dziećmi, młodzieżą, artystami oraz osobami niepełnosprawnymi. Poprzez realizację działań miękkich, jakimi są spotkania dzieci i młodzieży w Sninie, wspólna wystawa, warsztaty dla niepełnosprawnych, plener malarski nastąpi umocnienie poczucia przynależności, wspólnoty historycznej oraz kształtowanie pozytywnego stosunku do przyrody i jej ochrony. Wspólnym działaniem będzie także posadzenie drzewa przyjaźni, które symbolizuje wspólne korzenie i historię obu regionów.

Osiągnięcie ww. celów wymaga ścisłej współpracy partnerów przy przygotowaniu wspólnego produktu turystycznego, ciekawej i kompleksowej oferty turystycznej dotyczącej wspólnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Stworzenie Szlaku unikatowych parków historycznych pogranicza polsko-słowackiego jako produktu turystycznego pozwoliprzyciągnąć do regionów większą liczbę odwiedzających, którzy będą mogli przez przeżywanie i doświadczanie poznawać życie naszych przodków i bogactwo naszej natury.

Okres realizacji: 12 kwiecień 2019 r. - 11 październik 2021 r.

Wartość projektu: 667 255,03 €, w tym 85 % stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tj. 567 166,75 €.

Wartość projektu w części Gminy Boguchwała wynosi 274 195,33 €, w tym dofinansowanie EFRR to 233 066,01 €.

Park w Zgłobniu

Nasadzenia

Nasadzenia

Altana

Park w Zgłobniu w remoncie

Park w Zgłobniu w remoncie

Park w Zgłobniu w remoncie

Park w Zgłobniu w remoncie

Tablica informacyjna

Park w Zgłobniu przed remontem

Park w Zgłobniu przed remontem

Park w Zgłobniu przed remontem

Park w Zgłobniu przed remontem