36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. UM: pn. 7:30-15:30 (BOK, USC, RSO do 17:00), wt.-pt. 7:30-15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. UM: pn. 7:30-15:30 (BOK, USC, RSO do 17:00), wt.-pt. 7:30-15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Rewitalizacja

Gmina Boguchwała realizuje projekt pn. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boguchwała 2016-2022" w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Pierwszy etap prac nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022 polegał na wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Kolejnym etapem prowadzenia prac jest przygotowanie dokumentu obrazującego podejmowane inicjatywy inwestycyjne, jak i społeczne w celu prowadzenia procesu przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych w Gminie Boguchwała.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Boguchwała to z jednej strony to niezbędny dokument, który pozwoli gminie sięgnąć po środki na ważne projekty z zakresu szeroko pojętej infrastruktury społecznej w nowej perspektywie unijnej, z drugiej - jest okazją do wspólnej refleksji, co jest pilnego w gminie do zrealizowania, co może pomóc w budowaniu naszej wspólnej, lokalnej tożsamości, oraz w znajdowaniu rozwiązań dla sytuacji i zjawisk trudnych w naszych małych społecznościach.

Opracowywaniu dokumentu towarzyszyć będzie proces konsultacji - będzie on przeprowadzany wielostopniowo i ma na celu zorientowanie się w potrzebach i oczekiwaniach lokalnych wspólnot, tak by lepiej zdiagnozować te obszary, które w największym stopniu potrzebują zewnętrznego wsparcia.
Konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

KONSULTACJE SPOŁECZNE
w sprawie:

aktualizacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz
aktualizacji złożonych zadań rewitalizacyjnych i złożenia nowych propozycji zadań rewitalizacyjnych

W związku z uwagami Urzędu Marszałkowskiego oraz ponownie przeprowadzoną delimitacją obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Boguchwała wyznaczono  ponownie

OBSZAR ZDEGRADOWANY I OBSZAR REWITALIZACJI

obejmujący :

MIASTO BOGUCHWAŁA

LEGENDA: NA ZIELONO OBSZAR ZDEGRADOWANY I OBSZAR REWITALIZACJI

 Zapraszamy mieszkańców do wypełnienia ankiety oceny potrzeb realizacji określonych rodzajów działań związanych z planowaną rewitalizacją wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Celem badania ankietowego jest zdiagnozowanie natężenia występujących na wskazanym obszarze problemów społecznych oraz problemów im towarzyszących:

 • gospodarczych, np. niski stopień przedsiębiorczości,
 • przestrzenno-funkcjonalnych, np. niewystarczający stopień wyposażenia w infrastrukturę  techniczną, drogową i społeczną (usługi),
 • technicznych, np. degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych,
 • środowiskowych, np. obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi, bądź stanu środowiska.

Uzyskane na podstawie niniejszej ankiety informacje zostaną wykorzystane do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, na podstawie którego Gmina Boguchwała podejmować będzie dalsze działania, mające na celu skuteczne wyprowadzenie danego obszaru z sytuacji kryzysowej.

Wypełnioną ankietę można przekazać:

 • drogą elektroniczną na adres: um@boguchwala.pl w temacie / tytule wpisując Rewitalizacja Gminy Boguchwała,
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała z dopiskiem Rewitalizacja Gminy Boguchwała,
 • bezpośrednio w Biurze Obsług Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale, od poniedziałku do piątku w godz. 07:30-15:30

W terminie do 15 listopada 2017 r.

W załączeniu: ankieta.

NABÓR PROJEKTÓW

Ze względu na nowo wyznaczony OBSZAR REWITALIZACJI obejmujący Miasto Boguchwała zapraszamy do zgłaszania inicjatyw i projektów przeznaczonych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

Nowe regulacje dotyczące rewitalizacji zakładają możliwość dofinansowania projektów rewitalizacyjnych, zlokalizowanych także poza obszarem rewitalizacji. Warunkiem jest wspieranie procesów odnowy społecznej, gospodarczej i przestrzennej obszaru rewitalizacji i jego Mieszkańców.

Osoby indywidualne, przedsiębiorcy, instytucje oraz organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje propozycje zadań do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022 na załączonych poniżej Wnioskach zadań/projektów (inwestycyjnych lub społecznych).

Pozytywnie zweryfikowane projekty staną się częścią Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boguchwała na lat 2016-2022, co jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o środki UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, po spełnieniu warunków przewidzianych przez Instytucję Zarządzającą.

Termin zakończenia naboru projektów do LPR: od dnia 31 października 2017 r. do 15 listopada 2017 r.

W załączeniu:

 • wzór wniosku: zadanie inwestycyjne
 • wzór wniosku zadanie społeczne /merytoryczne/
 • Data aktualizacji: 2020-02-23 00:44
 • |
 • Licznik odwiedzin: 11 343 385