Urząd

Gmina Boguchwała realizuje projekt pn. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boguchwała 2016-2022" w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Pierwszy etap prac nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022 polegał na wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Kolejnym etapem prowadzenia prac jest przygotowanie dokumentu obrazującego podejmowane inicjatywy inwestycyjne, jak i społeczne w celu prowadzenia procesu przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych w Gminie Boguchwała.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Boguchwała to z jednej strony to niezbędny dokument, który pozwoli gminie sięgnąć po środki na ważne projekty z zakresu szeroko pojętej infrastruktury społecznej w nowej perspektywie unijnej, z drugiej - jest okazją do wspólnej refleksji, co jest pilnego w gminie do zrealizowania, co może pomóc w budowaniu naszej wspólnej, lokalnej tożsamości, oraz w znajdowaniu rozwiązań dla sytuacji i zjawisk trudnych w naszych małych społecznościach.

Opracowywaniu dokumentu towarzyszyć będzie proces konsultacji - będzie on przeprowadzany wielostopniowo i ma na celu zorientowanie się w potrzebach i oczekiwaniach lokalnych wspólnot, tak by lepiej zdiagnozować te obszary, które w największym stopniu potrzebują zewnętrznego wsparcia.
Nabór projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji

Od dnia 30 stycznia 2017 r. zapraszamy do zgłaszania inicjatyw i projektów przeznaczonych do realizacji na obszarach rewitalizacji. Nowe regulacje dotyczące rewitalizacji zakładają możliwość dofinansowania projektów rewitalizacyjnych, zlokalizowanych także poza obszarem rewitalizacji. Warunkiem jest wspieranie procesów odnowy społecznej, gospodarczej i przestrzennej obszaru rewitalizacji i jego Mieszkańców.

Osoby indywidualne, przedsiębiorcy, instytucje oraz organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje propozycje zadań do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022 na załączonych poniżej Wnioskach zadań/projektów (inwestycyjnych lub społecznych).

Pozytywnie zweryfikowane projekty staną się częścią Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boguchwała na lat 2016-2022, co jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o środki UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, po spełnieniu warunków przewidzianych przez Instytucję Zarządzającą.

Termin zakończenia naboru projektów do LPR: 8 lutego 2017 r.