36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. UM: pn. 7:30-15:30 (BOK, USC, RSO do 17:00), wt.-pt. 7:30-15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. UM: pn. 7:30-15:30 (BOK, USC, RSO do 17:00), wt.-pt. 7:30-15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Rewitalizacja

Gmina Boguchwała realizuje projekt pn. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boguchwała 2016-2022" w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Pierwszy etap prac nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022 polegał na wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Kolejnym etapem prowadzenia prac jest przygotowanie dokumentu obrazującego podejmowane inicjatywy inwestycyjne, jak i społeczne w celu prowadzenia procesu przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych w Gminie Boguchwała.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Boguchwała to z jednej strony to niezbędny dokument, który pozwoli gminie sięgnąć po środki na ważne projekty z zakresu szeroko pojętej infrastruktury społecznej w nowej perspektywie unijnej, z drugiej - jest okazją do wspólnej refleksji, co jest pilnego w gminie do zrealizowania, co może pomóc w budowaniu naszej wspólnej, lokalnej tożsamości, oraz w znajdowaniu rozwiązań dla sytuacji i zjawisk trudnych w naszych małych społecznościach.

Opracowywaniu dokumentu towarzyszyć będzie proces konsultacji - będzie on przeprowadzany wielostopniowo i ma na celu zorientowanie się w potrzebach i oczekiwaniach lokalnych wspólnot, tak by lepiej zdiagnozować te obszary, które w największym stopniu potrzebują zewnętrznego wsparcia.
Ankieta

W związku trwającymi pracami zmierzających do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boguchwała na lata 2016-2022 zapraszamy do wypełnienia ankiety oceny potrzeb realizacji określonych rodzajów działań związanych z rewitalizacją.

Celem badania ankietowego jest zdiagnozowanie problemów społecznych oraz problemów im towarzyszących:

  • gospodarczych, np. niski stopień przedsiębiorczości,
  • przestrzenno-funkcjonalnych, np. niewystarczający stopień wyposażenia w infrastrukturę  techniczną, drogową i społeczną (usługi),
  • technicznych, np. degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych,
  • środowiskowych, np. obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi, bądź stanu środowiska.

oraz zlokalizowanie ich w konkretnych obszarach Gminy Boguchwała.

Uzyskane na podstawie niniejszej ankiety informacje zostaną wykorzystane do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, na podstawie którego Gmina Boguchwała podejmować będzie dalsze działania, mające na celu skuteczne wyprowadzenie danego obszaru z sytuacji kryzysowej.

Wypełnioną ankietę można przekazać:

  • drogą elektroniczną na adres: um@boguchwala.pl w temacie / tytule wpisując Rewitalizacja Gminy Boguchwała,
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała z dopiskiem Rewitalizacja Gminy Boguchwała,
  • bezpośrednio w Biurze Obsług Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale, od poniedziałku do piątku w godz. 07:30-15:30

w terminie do 28 grudnia 2016 roku.

  • Data aktualizacji: 2020-02-23 00:44
  • |
  • Licznik odwiedzin: 11 343 551