36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Rewitalizacja

Gmina Boguchwała realizuje projekt pn. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boguchwała 2016-2022" w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Pierwszy etap prac nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022 polegał na wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Kolejnym etapem prowadzenia prac jest przygotowanie dokumentu obrazującego podejmowane inicjatywy inwestycyjne, jak i społeczne w celu prowadzenia procesu przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych w Gminie Boguchwała.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Boguchwała to z jednej strony to niezbędny dokument, który pozwoli gminie sięgnąć po środki na ważne projekty z zakresu szeroko pojętej infrastruktury społecznej w nowej perspektywie unijnej, z drugiej - jest okazją do wspólnej refleksji, co jest pilnego w gminie do zrealizowania, co może pomóc w budowaniu naszej wspólnej, lokalnej tożsamości, oraz w znajdowaniu rozwiązań dla sytuacji i zjawisk trudnych w naszych małych społecznościach.

Opracowywaniu dokumentu towarzyszyć będzie proces konsultacji - będzie on przeprowadzany wielostopniowo i ma na celu zorientowanie się w potrzebach i oczekiwaniach lokalnych wspólnot, tak by lepiej zdiagnozować te obszary, które w największym stopniu potrzebują zewnętrznego wsparcia.
Dotacja na opracowanie programu rewitalizacji

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał dotacje samorządom na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji. Na liście rankingowej znalazła się także Gmina Boguchwała, która otrzyma wsparcie na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji. Projekt o wartości 41 025 zł otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w wysokości 36 922,50 zł.

Dla Gminy Boguchwała Lokalny Program Rewitalizacji będzie dodatkowym narzędziem wspierającym rozwój gminy - diagnozującym, a następnie poprzez zaplanowane zadania, eliminującym "najsłabsze obszary" w gminie. Głównym celem działań i przedsięwzięć o charakterze rewitalizacyjnym, podejmowanych i wdrażanych w ramach opracowanego programu, będzie wzmocnienie wewnętrznego potencjału rozwojowego Gminy Boguchwała poprzez odnowę i zagospodarowanie terenów oraz obiektów wymagających wsparcia, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym.

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji wypełni także zadania dotyczące poprawy stanu zagospodarowania i jakości, w tym estetyki, przestrzeni publicznej oraz zwiększenia dostępności i jakości różnorodnych usług publicznych, m.in. komunikacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, społecznych i sportowo-rekreacyjnych. Proces rewitalizacji wpłynie pozytywnie nie tylko na rozwój obszarów rewitalizowanych, ale także bezpośredniego otoczenia. Program będzie także podstawą do ubiegania się o dotacje z funduszy Unii Europejskiej, przede wszystkim w procesie wnioskowania o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

  • Data aktualizacji: 2020-04-03 14:07
  • |
  • Licznik odwiedzin: 11 579 871