36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Pomoc społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Boguchwale kieruje pani Gabriela Gajdek, telefon - 017 87 55 260. Pomieszczenia biurowe Ośrodka znajdują się na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale obok Biura Obsługi Klienta, a także w budynku Domu Ludowego w Zgłobniu, I piętro oraz w Boguchwale Plac Rynek 2.

MOPS pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 07:30-15:30.

Do kogo i gdzie się zwrócić?

Obsługę mieszkańców zapewniają pracownicy socjalni podzieleni na rejony opiekuńcze:

 • Sławomira Baran - pokój nr 7, tel. 017 87 55 263 - Boguchwała (ulice: Kwiatowa, Akacjowa, Sportowa)
 • Małgorzata Borcz - pokój nr 7, tel. 017 87 55 263 - Boguchwała (ulice: Suszyckich, Grabowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Lubomirskiego, Królowej Jadwigi, Żytkiewicza, Zawiszy Czarnego, Klimczaka, Straszewskiego, Pelca, Przybyły, Purzyckiego, Piotraszewskiego, Partyzantów, Przemysłowa, Ogrodowa, Aleja Syski, Polna, Wojska Polskiego)
 • Aneta Drozd - pokój nr 7, tel. 017 87 55 263 - Boguchwała (ulice: Łąkowa, Cicha, Grunwaldzka), Niechobrz (numery: 540-1110)
 • Monika Haba - pokój nr 7, tel. 017 87 55 263 - Boguchwała (ul. Techniczna, Słoneczna), Nosówka
 • Anna Żybura - pokój nr 8, tel. 017 87 55 262 - Mogielnica, Racławówka
 • Aleksandra Husak - Dom Ludowy w Zgłobniu, tel. 017 87 16 108 - Wola Zgłobieńska (numery: 61-do końca)
 • Ewa Chlebicka - Dom Ludowy w Zgłobniu, tel. 017 87 16 108 - Zgłobień, Boguchwała (ulice: Kopernika), Wola Zgłobieńska (numery: 1-60)
 • Grzegorz  Rząsa - pokój nr 8, tel. 017 87 55 262 - Lutoryż, Zarzecze, Niechobrz (numery: 1-539)

Ponadto w budynku Domu Ludowego w Zgłobniu funkcjonuje Punkt Obsługi Mieszkańców korzystających z pomocy społecznej dla miejscowości Nosówka, Wola Zgłobieńska i Zgłobień:

 • dyżury od poniedziałku do czwartku w godz. 07:30-11:45, piątek w godz. 07:30-15:30, tel. 017 87 16 108
 • dyżur dyrektora MOPS w fili MOPS-u w Zgłobniu w drugi piątek każdego miesiąca w godz. 11:30-15:30

Świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze "500+", fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny:

 • Aleksandra Dzień - tel. 017 87 55 261 - obsługa funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowań dotyczących dłużników alimentacyjnych, Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
 • Urszula Tondera - tel. 017 87 55 261 - świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze
 • Dorota Babiarz - tel. 017 87 55 266 - świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze
 • Marta Gubernat-Kurc - tel. 017 87 55 266 - świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze
 • Weronika Krawiec - tel. 017 87 55 261 - świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze
 • Elżbieta Pałys - tel. 017 87 55 266 - świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze

"Asystenci rodziny" wspomagający rodziny w wprowadzeniu zmian w swoim myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci:

 • Katarzyna Zając - Dom Ludowy w Zgłobniu, tel. 017 87 16 108
 • Paulina Bednarska - Dom Ludowy w Zgłobniu, tel. 017 87 16 108

Masz problemy finansowe? Brakuje ci pieniędzy na leki, żywność, opał? Przeczytaj, jakie musisz spełnić warunki, aby uzyskać pomoc.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Tutaj możesz otrzymać informację, bądź uzyskać niezbędną pomoc finansową, rzeczową lub usługową.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje, jeżeli dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 514 zł miesięcznie, a dla osoby samotnej 634 zł. Pomoc może mieć charakter stały, okresowy czy doraźny i zależy od indywidualnej sytuacji życiowej rodziny uwzględnionej w rodzinnym wywiadzie środowiskowym.

Ponadto możesz uzyskać pomoc w naturze w formie np. zakupu bądź dofinansowania do leków, żywności, opału, itp. Możesz również uzyskać informację, która z organizacji charytatywnych jest Ci w stanie także udzielić pomocy.

Dodatkowo MOPS organizuje i finansuje dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy. Bezpłatnym posiłkiem objęci są uczniowie z rodzin, w których dochód nie przekracza 771 zł/osobę. Świadczy usługi opiekuńcze dla osób wymagających pomocy osób drugich.

MOPS zajmuje się również przyjmowaniem wniosków w sprawie zasiłków rodzinnych i przysługujących do nich dodatków oraz świadczeń opiekuńczych. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom dziecka, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł miesięcznie, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 764 zł/osobę.

Problem alkoholowy? Przemoc w rodzinie?

Jeżeli masz w rodzinie problem alkoholowy, zadzwoń pod nr 017 87 55 262 do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sprawy związane z przemocą w rodzinie prowadzi pani Monika Haba, telefon 017 87 55 263.


|

Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. Są to m.in. zniżki na przejazdy kolejowe, ulgi w opłacie oraz wiele innych zniżek oferowanych przez różne instytucje państwowe oraz firmy prywatne, które można wyszukać za pomocą strony internetowej: empatia.mpips.gov.pl. Na Podkarpaciu Karta uprawnia do zniżek na produkty i usługi w blisko 1000 placówkach.

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Karta przysługuje rodzinom z co najmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny, na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Do otrzymania Karty Dużej Rodziny uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku oraz do odebrania Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej. Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy w Boguchwale (Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Suszyckich 33) lub za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia - empatia.mpips.gov.pl. Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku o przyznanie karty:

 • w przypadku rodzica - oświadczenie, że rodzic nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej,
 • w przypadku małżonka rodzica - akt małżeństwa,
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
 • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które nadal przebywają w pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.
 • Data aktualizacji: 2019-01-23 08:28
 • |
 • Licznik odwiedzin: 9 066 453