36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Pomoc społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Boguchwale kieruje pani Andżelika Nowak, telefon - 17 87 55 260. Pomieszczenia biurowe Ośrodka znajdują się na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale obok Biura Obsługi Klienta oraz w Boguchwale, Plac Rynek 2.

MOPS pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 07:30-15:30.

Do kogo i gdzie się zwrócić?

Obsługę mieszkańców zapewniają pracownicy socjalni oraz referenci podzieleni na rejony (Urząd Miejski w Boguchwale):

 • Gabriela Gajdek - Kierownik ds. Pomocy Społecznej - pokój nr 3, tel. 17 87 55 265
 • Iwona Kielar - starszy pracownik socjalny - pokój nr 3, tel. 17 87 55 265 - Mogielnica, Zarzecze oraz Boguchwała ul. Słoneczna;
 • Sławomira Baran - starszy pracownik socjalny - pokój nr 7, tel. 17 87 55 263 – Niechobrz od nr 251
 • Małgorzata Borcz - starszy pracownik socjalny - pokój nr 7, tel. 17 87 55 263 – Kielanówka, Boguchwała (ulice: Akacjowa, Ogrodowa, Sportowa, Grunwaldzka, Kwiatowa, Techniczna, Gajowa, Przytulna, Urocza, Wspólna, Wojska Polskiego, Zawiszy Czarnego)
 • Anna Żybura - starszy pracownik socjalny - pokój nr 7, tel. 17 87 55 263 – Zgłobień, Boguchwała (ulice: Łąkowa, Kwiatkowskiego, Grabowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa;
 • Ewa Chlebicka - starszy pracownik socjalny - pokój nr 7, tel. 17 87 55 263 - Boguchwała (ulice: Suszyckich, Polna, Lubomirskiego, Mickiewicza, Orzeszkowej, Kasprowicza, Reja, Wyspiańskiego, Krasińskiego, ks. Żytkiewicza, Partyzantów, ks. Pelca, Przemysłowa, Al. Syski, Cicha, Pietraszewskiego, Kopernika, Kolejowa )
 • Monika Haba - starszy pracownik socjalny - pokój nr 8, tel. 017 87 55 262 - Racławówka, Wola Zgłobieńska do numeru 100
 • Grzegorz Rząsa - pracownik socjalny - pokój nr 8, tel. 017 87 55 262 - Nosówka, Niechobrz do numeru 250;
 • Aleksandra Husak - pracownik socjalny - pokój nr 8, tel. 017 87 55 262 – Lutoryż;
 • Paulina Bednarska - pracownik socjalny - pokój nr 8, tel. 017 87 55 262 - Wola Zgłobieńska od numeru 101, Boguchwała (ulice: Straszewskiego, Klimczaka, Słowackiego, Królowej Jadwigi, ks. Przybyły, ks. Purzyckiego)

Świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze "500+", fundusz alimentacyjny, Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny (Plac Rynek 2):

 • Aleksandra Dzień - pokój nr 1.02 tel. 017 87 55 266 - p.o. Kierownika, Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
 • Urszula Tondera - starszy referent pokój nr 1.07 tel. 017 87 55 261 - obsługa funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowań dotyczących dłużników alimentacyjnych - obszar całej Gminy Boguchwała; świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze z miejscowości Zarzecze;
 • Małgorzata Rzucidło - referent - pok. nr 1.07, tel. 017 87 55 261 - świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze z miejscowości Niechobrz, Zgłobień;
 • Dorota Babiarz - referent - pok. nr 1.02, tel. 017 87 55 266 - świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze z miejscowości Kielanówka, Lutoryż, Boguchwała (nazwiska od litery A do litery G);
 • Marta Gubernat-Kurc - referent- pok. nr 1.07, tel. 017 87 55 261 - świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze z miejscowości Mogielnica, Nosówka, Wola Zgłobieńska;
 • Ewelina Zabawska - referent - pok. nr 1.02, tel. 017 87 55 266 - świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze z miejscowości Boguchwała (nazwiska od litery H do litery Ż), Racławówka.

"Asystent rodziny" wspomagający rodziny w wprowadzeniu zmian w swoim myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci:

 • Iwona Kacperska asystent rodziny – pokój nr 3 (Urząd Miejski), tel. 017 87 55 265 - cała Gmina Boguchwała

Masz problemy finansowe? Brakuje ci pieniędzy na leki, żywność, opał? Przeczytaj, jakie musisz spełnić warunki, aby uzyskać pomoc.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Tutaj możesz otrzymać informację, bądź uzyskać niezbędną pomoc finansową, rzeczową lub usługową.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje, jeżeli dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł miesięcznie, a dla osoby samotnej 701 zł. Pomoc może mieć charakter stały, okresowy czy doraźny i zależy od indywidualnej sytuacji życiowej rodziny uwzględnionej w rodzinnym wywiadzie środowiskowym.

Ponadto możesz uzyskać pomoc w naturze w formie np. zakupu bądź dofinansowania do leków, żywności, opału, itp. Możesz również uzyskać informację, która z organizacji charytatywnych jest Ci w stanie także udzielić pomocy.

Dodatkowo MOPS organizuje i finansuje dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy. Bezpłatnym posiłkiem objęci są uczniowie z rodzin, w których dochód nie przekracza 792 zł/osobę. Świadczy usługi opiekuńcze dla osób wymagających pomocy osób drugich.
MOPS zajmuje się również przyjmowaniem wniosków w sprawie zasiłków rodzinnych i przysługujących do nich dodatków oraz świadczeń opiekuńczych. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom dziecka, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł miesięcznie, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 764 zł/osobę.

Problem alkoholowy? Przemoc w rodzinie?

Jeżeli masz w rodzinie problem alkoholowy, zadzwoń pod nr 017 87 55 262 do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sprawy związane z przemocą w rodzinie prowadzą pracownicy socjalni obsługujący teren.


|

Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. Są to m.in. zniżki na przejazdy kolejowe, ulgi w opłacie oraz wiele innych zniżek oferowanych przez różne instytucje państwowe oraz firmy prywatne, które można wyszukać za pomocą strony internetowej: empatia.mpips.gov.pl. Na Podkarpaciu Karta uprawnia do zniżek na produkty i usługi w blisko 1000 placówkach.

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Karta przysługuje rodzinom z co najmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny, na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Do otrzymania Karty Dużej Rodziny uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku oraz do odebrania Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej. Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy w Boguchwale (Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Suszyckich 33) lub za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia - empatia.mpips.gov.pl. Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku o przyznanie karty:

 • w przypadku rodzica - oświadczenie, że rodzic nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej,
 • w przypadku małżonka rodzica - akt małżeństwa,
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
 • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które nadal przebywają w pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.
 • Data aktualizacji: 2020-04-03 14:07
 • |
 • Licznik odwiedzin: 11 577 520