36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Pomoc społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Boguchwale kieruje pani Andżelika Nowak, telefon - 17 87 55 260. Pomieszczenia biurowe Ośrodka znajdują się na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale obok Biura Obsługi Klienta oraz w Boguchwale, Plac Rynek 2.

MOPS pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 07:30-15:30.

Począwszy od 4 marca 2019 roku w każdy poniedziałek są pełnione dyżury w godz. 15:30-17:30 przez 4 pracowników Ośrodka.

Do kogo i gdzie się zwrócić?

Obsługę mieszkańców zapewniają pracownicy socjalni oraz referenci podzieleni na rejony (Urząd Miejski w Boguchwale):

 • Gabriela Gajdek - Kierownik ds. Pomocy Społecznej - pokój nr 3, tel. 17 87 55 265
 • Iwona Kielar - starszy pracownik socjalny - pokój nr 3, tel. 17 87 55 265 - Mogielnica, Zarzecze oraz Boguchwała ul. Słoneczna;
 • Sławomira Baran - starszy pracownik socjalny - pokój nr 7, tel. 17 87 55 263 – Niechobrz od nr 251
 • Małgorzata Borcz - starszy pracownik socjalny - pokój nr 7, tel. 17 87 55 263 – Kielanówka, Boguchwała (ulice: Akacjowa, Ogrodowa, Sportowa, Grunwaldzka, Kwiatowa, Techniczna, Gajowa, Przytulna, Urocza, Wspólna, Wojska Polskiego, Zawiszy Czarnego)
 • Anna Żybura - starszy pracownik socjalny - pokój nr 7, tel. 17 87 55 263 – Zgłobień, Boguchwała (ulice: Łąkowa, Kwiatkowskiego, Grabowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa;
 • Ewa Chlebicka - starszy pracownik socjalny - pokój nr 7, tel. 17 87 55 263 - Boguchwała (ulice: Suszyckich, Polna, Lubomirskiego, Mickiewicza, Orzeszkowej, Kasprowicza, Reja, Wyspiańskiego, Krasińskiego, ks. Żytkiewicza, Partyzantów, ks. Pelca, Przemysłowa, Al. Syski, Cicha, Pietraszewskiego, Kopernika, Kolejowa )
 • Monika Haba - starszy pracownik socjalny - pokój nr 8, tel. 017 87 55 262 - Racławówka, Wola Zgłobieńska do numeru 100
 • Grzegorz Rząsa - pracownik socjalny - pokój nr 8, tel. 017 87 55 262 - Nosówka, Niechobrz do numeru 250;
 • Aleksandra Husak - pracownik socjalny - pokój nr 8, tel. 017 87 55 262 – Lutoryż;
 • Paulina Bednarska - pracownik socjalny - pokój nr 8, tel. 017 87 55 262 - Wola Zgłobieńska od numeru 101, Boguchwała (ulice: Straszewskiego, Klimczaka, Słowackiego, Królowej Jadwigi, ks. Przybyły, ks. Purzyckiego)

Świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze "500+", fundusz alimentacyjny, Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny (Plac Rynek 2):

 • Aleksandra Dzień - pokój nr 1.02 tel. 017 87 55 266 - p.o. Kierownika, Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
 • Urszula Tondera - starszy referent pokój nr 1.07 tel. 017 87 55 261 - obsługa funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowań dotyczących dłużników alimentacyjnych - obszar całej Gminy Boguchwała; świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze z miejscowości Zarzecze;
 • Małgorzata Rzucidło - referent - pok. nr 1.07, tel. 017 87 55 261 - świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze z miejscowości Niechobrz, Zgłobień;
 • Dorota Babiarz - referent - pok. nr 1.02, tel. 017 87 55 266 - świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze z miejscowości Kielanówka, Lutoryż, Boguchwała (nazwiska od litery A do litery G);
 • Marta Gubernat-Kurc - referent- pok. nr 1.07, tel. 017 87 55 261 - świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze z miejscowości Mogielnica, Nosówka, Wola Zgłobieńska;
 • Ewelina Zabawska - referent - pok. nr 1.02, tel. 017 87 55 266 - świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze z miejscowości Boguchwała (nazwiska od litery H do litery Ż), Racławówka.

"Asystent rodziny" wspomagający rodziny w wprowadzeniu zmian w swoim myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci:

 • Iwona Kacperska asystent rodziny – pokój nr 3 (Urząd Miejski), tel. 017 87 55 265 - cała Gmina Boguchwała

Masz problemy finansowe? Brakuje ci pieniędzy na leki, żywność, opał? Przeczytaj, jakie musisz spełnić warunki, aby uzyskać pomoc.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Tutaj możesz otrzymać informację, bądź uzyskać niezbędną pomoc finansową, rzeczową lub usługową.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje, jeżeli dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł miesięcznie, a dla osoby samotnej 701 zł. Pomoc może mieć charakter stały, okresowy czy doraźny i zależy od indywidualnej sytuacji życiowej rodziny uwzględnionej w rodzinnym wywiadzie środowiskowym.

Ponadto możesz uzyskać pomoc w naturze w formie np. zakupu bądź dofinansowania do leków, żywności, opału, itp. Możesz również uzyskać informację, która z organizacji charytatywnych jest Ci w stanie także udzielić pomocy.

Dodatkowo MOPS organizuje i finansuje dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy. Bezpłatnym posiłkiem objęci są uczniowie z rodzin, w których dochód nie przekracza 792 zł/osobę. Świadczy usługi opiekuńcze dla osób wymagających pomocy osób drugich.
MOPS zajmuje się również przyjmowaniem wniosków w sprawie zasiłków rodzinnych i przysługujących do nich dodatków oraz świadczeń opiekuńczych. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom dziecka, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł miesięcznie, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 764 zł/osobę.

Problem alkoholowy? Przemoc w rodzinie?

Jeżeli masz w rodzinie problem alkoholowy, zadzwoń pod nr 017 87 55 262 do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sprawy związane z przemocą w rodzinie prowadzą pracownicy socjalni obsługujący teren.


|

Program "Dobry Start"

"Dobry Start" to rządowy program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole - bez względu na dochody.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym dziecka, tj. osobom faktycznie opiekującym się dzieckiem, jeżeli wystąpili z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo opiekunom prawnym dziecka, osobom uczącym się (osobom pełnoletnim uczącym się, niepozostającym na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobom usamodzielnianym).

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje wyłącznie na dzieci uczące się w szkole (szkoła - oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).

Świadczenie przysługuje raz w roku, bez względu na dochód w rodzinie, w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego, w wysokości 300 zł. Świadczenie przysługuje do ukończenia:

 • przez dziecko lub osobę uczącą się do 20 roku życia;
 • przez dziecko lub osobę uczącą się do 24 roku życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Programem nie będą objęte dzieci realizujące przygotowanie przedszkolne (tzw. "zerówkę") w przedszkolu lub w szkole, studenci, uczniowi szkół policealnych i uczniowie szkół dla dorosłych. Świadczenie nie przysługuje jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia "Dobry Start" będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale, Plac Rynek 2, I piętro, pok. 1.18 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, lub elektronicznie od dnia 1 lipca.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

 • pod numerami telefonów: 17 87 55 261, 17 87 55 266, 17 87 55 267
 • Data aktualizacji: 2019-10-18 15:15
 • |
 • Licznik odwiedzin: 10 683 577