36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Oświata

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

Strona internetowa Kuratorium Oświaty w Rzeszowie: https://www.ko.rzeszow.pl/

Stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Boguchwała

Dla kogo przeznaczone jest stypendium

Stypendium Gminy Boguchwała przeznaczone jest dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Boguchwała. Stypendium za wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia w nauce stanowi formę wsparcia materialnego dla najzdolniejszych uczniów. Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami w nauce. Stypendium finansowane jest ze środków budżetowych Gminy Boguchwała.

Warunki otrzymania stypendium

Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniom, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej poprzedzającej okres, za który ma być przyznane stypendium, osiągnęli średnią ocen:

1) w szkole podstawowej:

 1. w klasach IV-VI minimum 5,50,
 2. w klasach VII-VIII minimum 5,30,

2) w szkole ponadpodstawowej minimum 5,0.

Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce może być przyznane uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniom szkół ponadpodstawowych, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiad i konkursów przedmiotowych międzynarodowych, ogólnopolskich, szczebla wojewódzkiego, organizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13 poz. 125 z późn. zm.).

Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce może być przyznane uczniom klas I-III szkół podstawowych, którzy uzyskali miejsca I-III w konkursach wiedzowych o zasięgu ponadgminnym.

Niezbędna dokumentacja

Wnioski o stypendium składać mogą:

 • rodzice lub opiekun prawny ucznia,
 • pełnoletni uczeń,
 • dyrektor szkoły za zgodą rodziców lub opiekuna prawnego ucznia.

Do wniosku dołącza się:

 • oświadczenie o nie pobieraniu stypendium za te same osiągnięcia z innych źródeł,
 • potwierdzony przez dyrektora szkoły, dokument potwierdzający uzyskaną średnią ocen, oraz inne dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia,
 • klauzulę RODO.  

Wnioski niekompletne i niespełniające kryteriów określonych w "Regulaminie przyznawania i wypłacania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Boguchwała" oraz złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.

Terminy

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale po zakończonym roku szkolnym jednak nie później niż do 30 września danego roku.

Termin rozpatrzenia wniosków zostaje określony do dnia 10 października danego roku.

Stypendia są wypłacone jednorazowo do 28 lutego każdego roku.

 • Data aktualizacji: 2023-02-03 15:44
 • |
 • Licznik odwiedzin: 18 517 981