36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Oświata

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

Strona internetowa Kuratorium Oświaty w Rzeszowie: https://www.ko.rzeszow.pl/

Zwrot kosztów dowozu dzieci / uczniów niepełnosprawnych

Formy dowozu

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 i art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych na terenie Gminy Boguchwały możliwy jest w dwóch formach:

 1. Dowozu indywidualnego
 2. Dowozu zbiorowego

DOWÓZ INDYWIDUALNY

Zarządzenie nr 129.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 16 czerwca 2020 r. – załącznik nr 1.

Zwrot kosztów przysługuje rodzicom:

 • niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci w wieku 7-9 lat objętych wychowaniem przedszkolnym, którym odroczono obowiązek nauki,   
 • niepełnosprawnych dzieci w wieku 3 oraz 4 lat zgodnie z Uchwałą Nr LVIII.781.2018 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 30 października 2018 r.,                                     
 • uczniów niepełnosprawnych, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy Prawo oświatowe – do najbliższej szkoły podstawowej,                               
 • uczniów z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej; do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,                 
 • dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim – do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego – do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 25 rok życia,
 • dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną jest niepełnosprawność intelektualna - do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego – do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24 rok życia.            

Podstawę obliczenia kwoty zwrotu kosztów jednorazowego przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodzica z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka stanowi:

 • w przypadku dowozu środkami komunikacji publicznej – na podstawie dokumentów potwierdzających przejazd dziecka i rodzica ( bilety imienne, faktura),
 • w przypadku przejazdu prywatnym samochodem osobowym wzór określony w art. 39a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)”:                             

Koszt = ( a - b)* c  * d/100

gdzie:

a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, oraz przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c - średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu określona w Uchwale nr XXXVII.430.2021 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 1 lipca 2021 r., - załącznik nr 2

d - średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

Zwrot kosztów przejazdu przysługuje za dni nauki szkolnej, z wyłączeniem przerw określanych w kalendarzu roku szkolnego oraz po przedłożeniu rachunku, którego wzór stanowi załącznik nr 3. Rachunek należy składać raz w miesiącu za miesiąc poprzedni.

Wypłata środków finansowych z tytułu zwrotu kosztów dowozu następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia rachunku na podany przez rodzica numer rachunku bankowego lub w kasie Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Niezbędna dokumentacja

 • Wniosek o zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego wraz z rodzicem do i z przedszkola, szkoły, ośrodka – załącznik nr 4.

Do wniosku dołącza się:

- kopię aktualnego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

- kopię aktualnego orzeczenie o niepełnosprawności wydanego przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności,

- zaświadczenie potwierdzające przyjęcia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej,

- kopię dowodu rejestracyjnego samochodu wykorzystywanego do dowozu dziecka,

- kopię dokumentu potwierdzającego zużycie paliwa wg danych producenta pojazdu.


W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych dokumentów, na pisemne wezwanie, rodzic zobowiązany jest do uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie 7 dni od dnia odebrania wezwania.

Umowa zawierana jest na czas trwania zajęć w danym roku szkolnym. W przypadku wniosków złożonych po 1 września danego roku, umowa zawierana jest od dnia złożenia wniosku.

DOWÓZ ZBIOROWY

Usługa dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka jest wykonywana przez przewoźnika, wybranego w drodze przetargu przeprowadzonego przez Burmistrza Gminy Boguchwała.

Niezbędna dokumentacja

 • Wniosek na dowóz ucznia niepełnosprawnego przez Gminę Boguchwała do i ze szkoły, ośrodka – załącznik nr 5.

Do wniosku dołącza się:

- aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,

- aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

- potwierdzenie przyjęcia dziecka do szkoły/ośrodka.

Termin składania dokumentów

- do 20 sierpnia danego roku.

 • Data aktualizacji: 2023-02-03 15:44
 • |
 • Licznik odwiedzin: 18 517 971