36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Lokalny Program Rewitalizacji

Centrum Rozwoju Społecznego dla Rodzin z Gminy Boguchwała

Projekt "Centrum Rozwoju Społecznego dla Rodzin z Gminy Boguchwała" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminę Bguchwała / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale, na podstawie Umowy nr RPPK.08.09.00-18-0008/20-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – ZIT

Łączna wartość dofinansowania Projektu wynosi: 925 386,65 PLN

ze środków europejskich w kwocie: 836 786,45 PLN

ze środków dotacji celowej w kwocie: 88 600,20 PLN

Celem głównym projektu jest wsparcie rodzin w codziennym funkcjonowaniu poprzez utworzenie: świetlicy dla dzieci i młodzieży oraz placówki wsparcia dziennego dla rodzin z Gminy Boguchwała. Projekt zakłada objęcie wsparciem 20 rodzin zamieszkałych w Gminie Boguchwała. 

W świetlicy dzieci będą mogły bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach:

 • plastyczno-kreatywnych,
 • z gimnastyki korekcyjnej,
 • z logopedą,
 • tanecznych,
 • z robotyki,
 • kreatywnych z kulturą,
 • szachowych,
 • oraz skorzystać z pomocy korepetytorów.

Ponadto w ramach funkcjonowania placówki wsparcia dziennego dla rodzin, będzie można skorzystać z poradnictwa prawnego i psychologicznego, jak również będzie można wziąć udział w zajęciach mających na celu poprawę zaradności w codziennym funkcjonowaniu poprzez udział w warsztatach:

 • umiejętności wychowawczych,
 • warsztatach kulinarnych,
 • warsztatach edukacyjno-profilaktycznych,
 • warsztatach z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego.

Projekt skierowany jest do:

 • rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • dzieci i młodzieży w wieku 5-15 lat,
 • rodzin i dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Boguchwała.
 • Data aktualizacji: 2023-06-09 14:58
 • |
 • Licznik odwiedzin: 19 234 933