Witryna boguchwala.pl

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Miejski w Boguchwale zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do oficjalnego serwisu Gminy Boguchwała.

Data publikacji strony internetowej: 2014-10-07. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-03-24.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  • pliki tekstowe typu DOC nie posiadają poprawnej struktury i formatowania, serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie błędnie przygotowanych dokumentów word lub są skanami dokumentów,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, część plików nie jest dostępnych cyfrowo,


Wyłączenia:

    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
    • większość filmów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą z serwisu You Tube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Sitek, t.sitek@um.boguchwala.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 87 55 255. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Boguchwale mieści się w trzech lokalizacjach:

  • 36-040 Boguchwała, ul. Suszyckich 33. Wejścia do budynku z poziomu gruntu od strony wschodniej i zachodniej. W budynku znajdują się wszystkie referaty jednostki poza Referatem Infrastruktury i Strażą Miejską. Budynek wyposażony jest w podjazd dla wózków od strony wschodniej gdzie znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy. Na miejscu dostępny pracownik znający język migowy. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu danego pracownika przez pracownika Biura Obsługi Klienta.
  • 36-040 Boguchwała, ul. Kolejowa 17. Wejście do budynku z poziomu gruntu od strony wschodniej. W budynku na pierwszym piętrze znajduje się Referat Infrastruktury. Przy budynku wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. Brak pracownika znającego język migowy.
  • 36-040 Boguchwała, Plac Rynek 2. Wejście do budynku z poziomu gruntu od strony wschodniej. W budynku na pierwszym piętrze znajduje się siedziba Straży Miejskiej. Przy budynku wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. Brak pracownika znającego język migowy.