Informacje

Projekty

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali w budynku wielofunkcyjnym w Niechobrzu

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali w budynku wielofunkcyjnym w Niechobrzu na mieszkania socjalne i chronione oraz świetlicę KIS

Wartość projektu: 1 029 623,58 zł
Wartość dofinansowania: 619 305,48 zł
Okres realizacji: 2016-2018

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie Gminy Boguchwała poprzez przebudowę i zmianę sposobu użytkowania lokali w budynku wielofunkcyjnym w Niechobrzu na mieszkania socjalne i chronione oraz świetlicę Klubu Integracji Społecznej. Powstała w ramach projektu infrastruktura będzie uzupełnieniem usług w zakresie pomocy społecznej. Zakres projektu obejmuje przebudowę trzech kondygnacji budynku wielofunkcyjnego w Niechobrzu, w którym niegdyś mieścił się ośrodek zdrowia. W budynku powstanie mieszkanie chronione oraz mieszkania socjalne. Przewidziano również utworzenie świetlicy Klubu Integracji Społecznej wraz z zapleczem socjalnym. Projekt przewiduje także wykonanie windy.


Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna.
Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej