Informacje

Projekty

Przebudowa stadionu w Niechobrzu z przeznaczeniem na Gminne Centrum Sportu i Rekreacji

GCSiR
GCSiR

Wartość projektu: 1 675 610,52 zł
Wartość dofinansowania: 958 615,02 zł
Okres realizacji projektu: 2010

Przedmiotem projektu była przebudowa stadionu w Niechobrzu z przeznaczeniem na Gminne Centrum Sportu i Rekreacji. Głównym celem projektu było umożliwienie dostępu mieszkańcom gminy Boguchwała do obiektu sportowo-rekreacyjnego. Ponadto realizacja inwestycji przyczyniła się także do wzrostu zainteresowania formami aktywnego wypoczynku oraz do rozwoju funkcjonalnej infrastruktury dla sportu i rekreacji. Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności gminy Boguchwała i regionu. Wpłynęła także zachęcająco na osoby młode do pozostania na terenie gminy.

Celami bezpośrednimi projektu były: poprawa stanu lokalnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, popularyzacja sportu i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców gminy Boguchwała, wzrost liczby osób z obszarów wiejskich mających dostęp do infrastruktury sportowej, stworzenie możliwości organizowania imprez i zawodów, sportowych turniejów sprawnościowych-szkolnych, międzyszkolnych, gminnych i regionalnych.

Przedmiotowa inwestycja przyczyniła się do realizacji celów V osi priorytetowej RPO WP Infrastruktura publiczna, która zakładała tworzenie warunków do rozwoju kapitału społecznego m.in. poprzez inwestycje w sport i rekreację.