Informacje

Projekty

Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Wartość projektu: 2 161 350 zł
Wartość dotacji: 2 161 350 zł
Okres realizacji projektu: 2013-2015

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (w ramach działanie 8.3). Jego celem jest eliminacja zjawiska wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Boguchwała poprzez zapewnienie osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym ze względu na trudną sytuację materialną i niepełnosprawność dostępu do Internetu. Przewiduje się zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz dostawę usług internetowych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i osób niepełnosprawnych, a także dla 12 ogólnodostępnych świetlic znajdujących się w placówkach oświatowych gminy. W ramach zaplanowanych działań przeprowadzone zostaną także szkolenia z zakresu obsługi komputerów i korzystania z Internetu.