Aktualności

Ogłoszenia

Konsultacje projekt uchwały dotyczącej: Zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

Burmistrz Boguchwały na podstawie art. 5a ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz. 713 późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVII.361.2016 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego Burmistrz Boguchwały przedkłada do konsultacji, projekt uchwały dotyczącej: „Zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków".

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2020-08-21
opublikował Maciej Dziedzic
stanowisko Administrator
data publikacji 2020-08-21 15:46
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność