Aktualności

Wszystkie aktualności

Program Stypendiów Pomostowych 2020/2021

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza Program Stypendiów Pomostowych 2020/2021.

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2020 r. i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • zakwalifikują się na I rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich,
  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni  w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
  • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1 820 zł brutto wyliczony z czerwca 2020r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

KANDYDACI DO STYPENDIUM, WYPEŁNIAJĄ WNIOSEK ON-LINE NA STRONIE: www.stypendia-pomostowe.pl, aplikacja internetowa będzie aktywna od 12 sierpnia 2020 r. do dnia 14 września 2020 r. (do godz. 16-tej), a następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami przekazują do Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie, ul.  Asnyka 7; 35-001 Rzeszów - w nieprzekraczalnym terminie do 24 września 2020 r.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa "Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w ramach XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2020/2021" - Segment IA.

Regulamin wraz z załącznikami oraz formularze wniosków aplikacyjnych są dostępne na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl

Informacji o programie udzielają:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości                              
adres: ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź                                      
tel. 42 632 59 91, 42 631 95 58                                           

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie
tel. 17 853 78 87

Liczba odsłon: 2110
Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2020-06-18
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2020-06-18 09:12
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność