Aktualności

Wszystkie aktualności

Gmina Boguchwała pozyskała środki na zakup laptopów dla uczniów

Łącznie 84 laptopy trafi do szkół podstawowych oraz boguchwalskiego liceum. Gmina Boguchwała na ich zakup pozyskała blisko 185 tys. zł z rządowego programu "Zdalna Szkoła" i "Zdalna Szkoła+", realizowanych ze środków europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Zdalna edukacja na terenie gminy

Od 25 marca, w związku z epidemią koronawirusa, szkoły mają obowiązek realizowania nauki zdalnej. W szkołach z terenu gminy zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym przed zamknięciem szkół. Nauczyciele do realizowania podstawy programowej wykorzystują metody i techniki dostępne za pomocą środków komunikacji elektronicznej, m.in. dziennik elektroniczny, platformę epodreczniki.pl, a także komunikatory społecznościowe, czy programy do telekonferencji.

Na bieżąco dokonywana jest analiza przebiegu nauczania, prowadzony jest stały monitoring w drodze konsultacji między nauczycielami. Poprzez stały kontakt z uczniami oraz rodzicami rozwiązywane są problemy techniczne, czy inne związane ze zdalnym nauczaniem. Uczniowie z orzeczeniami do kształcenia specjalnego mają dostosowywane zadania do swoich możliwości psychofizycznych i objęci są stałym wsparciem. Arkusze organizacyjne na rok szkolny 2020/2021 zostały zaopiniowane podczas konferencji, które odbywały się z wykorzystaniem technologii online. Podobnie przeprowadzone zostały postepowania rekrutacyjne.

Laptopy ze "Zdalnej Szkoły+"

Projekt Zdalna Szkoła+ realizowany w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zakłada wsparcie funkcjonowania systemu oświaty w warunkach prowadzenia kształcenia zdalnego w związku z epidemią COVID-19. Odpowiada na potrzeby zarówno jednostek oświatowych jak i uczniów niemogących w pełni uczestniczyć w kształceniu zdalnym. Zakłada się szczególne uwzględnienie potrzeb dzieci z rodzin wielodzietnych. Celem projektu jest zakup laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Wartość projektu: 104 955,90 zł

Wartość dofinansowania UE: 104 955,90 zł

Projekt realizowany jest w 12 jednostkach oświatowych z terenu Gminy Boguchwała. W tym: w 10 Szkołach Podstawowych, Szkole Podstawowej Montessori z Oddziałami dwujęzycznymi w Boguchwale oraz Liceum Ogólnokształcącym z dwujęzycznymi w Boguchwale. W ramach projektu zakupiono 46 sztuk laptopów dla dzieci z rodzin wielodzietnych.

Laptopy ze "Zdalnej Szkoły"

Aby skutecznie realizować zdalną naukę dyrektorzy placówek oświatowych użyczyli najbardziej potrzebującym uczniom sprzęt komputerowy będący na wyposażeniu szkolnych pracowni.

Ponadto, w ramach naboru wniosków ogłoszonych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, gmina miała możliwość ubiegania się o 100% dofinansowania na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego.

Środki z programu "Zdalna Szkoła" w wysokości 79 999,88 zł pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.
 
Celem projektu jest zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwiającego realizację podstawy programowej dla potrzebujących uczniów z Gminy Boguchwała. Dzięki otrzymanej dotacji zostały zakupione laptopy, które zostaną przekazane do wszystkich szkół. Następnie sprzęt trafi do uczniów, którzy nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym. Efektem realizacji projektu będzie umożliwienie zdalnej edukacji uczniom i aktywne włączenie się w codzienne zajęcia szkolne. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.
 
Do placówek z terenu gminy trafiło 38 laptopów.


Liczba odsłon: 2334
Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2020-04-16
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2020-04-16 09:06
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność