Aktualności

Wszystkie aktualności

Termin składania wniosków w ramach inicjatywy lokalnej

Przypominamy, iż 30 września bieżącego roku upływa termin składania wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Grupę inicjatywną może stanowić minimum 8 osób fizycznych, mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Boguchwała, bądź organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), mające siedzibę na terenie Gminy Boguchwała.

Elementy, które powinien zawierać wniosek, a także tryb i kryteria jego oceny określone są w uchwale Nr XXXII/370/2012 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 28 grudnia 2012 roku.

W ubiegłym roku z inicjatywy lokalnej skorzystali strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Racławówce, którzy pozyskali z budżetu gminny 24 081 zł na zakup zestawu ratownictwa technicznego oraz sprzęt do działań poszukiwawczo-ratowniczych. Całkowita wartość projektu to 51 860 zł. Wkład własny jaki musieli wnieść wnioskodawcy wyniósł 7 799 zł. Pozostałe środki w wysokości 20 000 zł zostały pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Zachęcamy mieszkańców i organizacje społeczne do zgłaszania wniosków w ramach inicjatywy lokalnej. Dzięki niej można zrealizować wiele potrzeb lokalnej społeczności.

  • rozmiar: (554,38 kB) pobrań: 0