Aktualności

Wszystkie aktualności

Zaproszenie na LVI Sesję Rady Miejskiej w Boguchwal

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594) zwołuje LVI Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2014 roku o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale z następującym porządkiem obrad: 

I. Otwarcie sesji.
II. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Zmiany budżetu na 2014 rok,
2) Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
3) Emisji obligacji,
4) Podwyższenia kapitału zakładowego GOKOM Sp. z o.o. w Boguchwale,
5) Uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boguchwała,
6) Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała Koreja III,
7) Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Boguchwała w miejscowości Niechobrz,
8) Przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Boguchwała na lata 2014-2017,
9) Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Boguchwała,
10) Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności,
11) Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności,
12) Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności,
13) Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności.
III. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
IV. Zapytania i wolne wnioski radnych.
V. Zamknięcie sesji.