Aktualności

Wszystkie aktualności

200 zestawów komputerowych dla wykluczonych cyfrowo. Podpisano umowę z wykonawcą

Dnia 14 lipca br. Zastępca Burmistrza Piotr Klimczak podpisał w imieniu samorządu umowę z wybraną w przetargu firmą SUNTAR Sp. z  o.o. z siedzibą w Tarnowie, dotyczącą dostawy sprzętu komputerowego, urządzeń sieci teleinformatycznych, modernizacji instalacji sieci komputerowych LAN oraz realizacji szkoleń komputerowych w ramach projektu "Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu".

Zgodnie z podpisaną dziś umową terminy realizacji poszczególnych etapów są następujące:
I etap: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla gospodarstw domowych oraz jednostek podległych, oraz zakup i dostawa sprzętu sieciowego wraz z modernizacją instalacji sieciowych termin zakończenia realizacji - do 90 dni od dnia podpisania umowy.
II etap: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi komputera, termin zakończenia realizacji  II etapu - do 90 dni od dnia podpisania umowy.
III etap:
a) świadczenie usług serwisowania (sieci oraz sprzętu komputerowego) w okresie realizacji projektu tj. od dnia zakończenia realizacji etapu I i II do dnia 30.12.2015 r.
b) modernizacja sprzętu komputerowego dla gospodarstw domowych oraz jednostek podległych, obejmującą zmiany w zakresie konfiguracji sprzętowej oraz aktualizację oprogramowania - termin zakończenia realizacji w okresie IV kwartału 2015 r. jednak nie później niż do dnia 23.12.2015 r.

Po otrzymaniu od Wykonawcy szczegółowego harmonogramu działań Kierownik Zespołu Projektowego Agata Nowacka-Bednarz prześle wszystkim osobom zakwalifikowanym do projektu szczegółowy plan dalszych działań.

Projekt "Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" realizowany jest przez gminę Boguchwała. Jego celem jest zapewnienie sprzętu komputerowego i dostępu do internetu osobom zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w szczególności ze względu na trudną sytuację materialną (w tym dzieci i młodzież z bardzo dobrymi wynikami w nauce), niepełnosprawność itp. Osoby takie zostały wybrane na podstawie złożonych wniosków o przyznanie bezpłatnego komputera wraz z oprogramowaniem i dostępem do internetu spośród mieszkańców gminy przez powołaną w tym celu komisję rekrutacyjną.

Całkowity koszt realizacji projektu to 2 161 350 zł. Środki na jego realizację gmina Boguchwała pozyskała w 100% w ramach unijnego programu Innowacyjna Gospodarka w procedurze konkursowej.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.:

  • zakup 200 szt. zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla gospodarstw domowych wytypowanych do projektu wraz z ich instalacją, konfiguracją, serwisem i ubezpieczeniem oraz zapewnieniem dostępu do sieci Internet,
  • przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi komputera, korzystania z Internetu, podstaw obsługi programów biurowych i z innych umiejętności niezbędnych do właściwego wykorzystywania przekazanego sprzętu,
  • doposażenie 12 placówek oświatowych w gminie w 160 komputerów.