Aktualności

Wszystkie aktualności

Zaproszenie na LI Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594) zwołuje LI Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2014 roku o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale z następującym porządkiem obrad: 

I. Otwarcie sesji.    
II. Podjęcie uchwał w sprawie:    
1) Udzielenia pożyczki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale,    
2) Zmiany budżetu na 2014 rok,    
3) Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,    
4) Likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im.Jana Pawła II w Mogielnicy,    
5) Określenie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę,    
6) Upoważnienia Dyrektora Przedszkola Publicznego w Boguchwale,    
7) Upoważnienia Dyrektora Przedszkola Publicznego w Kielanówce,    
8) Przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguchwała,    
9) Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Boguchwale, Lutoryżu, Zarzeczu,    
10) Wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk, a także grzebowisk,    
11) Zgody na wydzierżawienie działek położonych w Racławówce,    
12) Wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w budynku położonym w Racławówce,   
13) Dokonanie zamiany nieruchomości,    
14) Wyboru Rady Kultury przy Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale.    
III. Sprawozdanie z działalności MOPS oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.    
IV. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.    
V. Informacja o działalności Centrum Promocji Sportu i Oświaty Gminy Boguchwała sp z o.o    
VI. Zapytania i wolne wnioski radnych    
VII. Zamknięcie sesji.