Aktualności

Wszystkie aktualności

III sesja Rady Miejskiej w Boguchwale IX Kadencji

III sesja Rady Miejskiej w Boguchwale zwołana w trybie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) odbędzie się 18 lipca 2024 r., godz. 09:00 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzeczu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2024 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2024 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2024 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.
8. Podjęcie uchwały w sprawie terminu wyborów Przewodniczących Zarządów i Członków Zarządów Osiedli na terenie miasta Boguchwała.
9. Podjęcie uchwały w sprawie terminu wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie gminy Boguchwała.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale na lata 2021 – 2027.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LVII.773.2018 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych będących podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej i sposobu jej rozliczania.
12. Informacja o wydatkach na pomoc obywatelom Ukrainy w 2023 roku.
13. Zamknięcie obrad.