Aktualności

Wszystkie aktualności

LXX sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Piotr Pustelny zaprasza na LXX sesję Rady Miejskiej w Boguchwale zwołaną w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023 poz. 40 t.j.), która odbędzie się w dniu 28 marca 2024 r., godz. 09:00 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Informacja o zadaniach realizowanych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego na terenie Gminy Boguchwała.
3. Informacja na temat funkcjonowania gminnych spółek komunalnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2024 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Boguchwała.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka nr 809/4 położonej w Nosówce.
7. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Boguchwała.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguchwała w 2024 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie FEPK.07.10 Kształtowanie kompetencji w zakresie robotyki i programowania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia mieszkania chronionego wspieranego w mieszkanie wspomagane oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu.
11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2023 rok.
12. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2023 rok.
13. Sprawozdanie z działalności MOPS oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
14. Raport z wykonania w danym roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji.
15. Informacja o funkcjonowaniu placówek zdrowia na terenie gminy.
16. Informacja o zbytych i nabytych nieruchomościach w Gminie Boguchwała.
17. Informacja Przewodniczącego Rady.
18. Zamknięcie obrad.

Liczba odsłon: 283
Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2024-03-20
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2024-03-20 13:44
data ostatniej aktualizacji 2024-03-21 07:47
aktualizacja dokonana przez Tomasz Sitek

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2024-03-21 07:47 Tomasz Sitek modyfikacja treści
2024-03-21 07:47 Tomasz Sitek publikacja treści