Aktualności

Wszystkie aktualności

LXVIII sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Piotr Pustelny zaprasza na LXVIII sesję Rady Miejskiej w Boguchwale zwołaną w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023 poz. 40 t.j.), która odbędzie się w dniu 25 stycznia 2024 r., godz. 09:00 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Informacja o realizacji zadań przez Powiat Rzeszowski na terenie Gminy Boguchwała.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2024 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2024-2027.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia obsługi administracyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Boguchwała, przez Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Gminy Boguchwała na lata 2024-2026.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Boguchwała w przedmiocie wsparcia seniorów w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób doznających Przemocy Domowej na terenie Gminy Boguchwała na lata 2024-2030.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka nr 248 w Mogielnicy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Boguchwała.
14. Przyjęcie sprawozdań z pracy Stałych Komisji oraz Rady Miejskiej za 2023 rok.
a) Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
b) Sprawozdanie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
c) Sprawozdanie Komisji Edukacji i Rozwoju Społecznego.
d) Sprawozdanie Komisji Mienia Gminy Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
e) Sprawozdanie Komisji Statutowo-Prawnej.
f) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
g) Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej.
15. Informacja Przewodniczącego Rady
16. Zamknięcie obrad.

Liczba odsłon: 499
Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2024-01-17
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2024-01-17 11:41
data ostatniej aktualizacji 2024-01-17 11:45
aktualizacja dokonana przez Tomasz Sitek

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2024-01-17 11:45 Tomasz Sitek publikacja treści