36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy Boguchwała w roku 2015.

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LVIII/693/2014 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 6 listopada 2014 roku, w sprawie programu współpracy gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2015, ogłasza się otwarty konkurs ofert w zakresie powierzenia do realizacji zadań publicznych, w formie wsparcia zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

I. Opis i rodzaj zadań:

1. Tworzenie i doskonalenie systemu szkolenia sportowego wśród społeczności gminy Boguchwała w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem gier zespołowych, w tym prowadzonych rozgrywek amatorskich.

2. Zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków w zakresie uprawiania sportów zimowych.

3. Organizacja dla dzieci i młodzieży imprez i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach we współpracy ze związkami sportowymi oraz stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń.

II. Czas realizacji zadań:

Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dotyczy okresu od stycznia do grudnia 2015 roku.

III. Kwota przeznaczona na realizację zadania:

Przewidywana kwota na realizację zadań wynosi 25 000 zł, słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadania.

IV. Warunki przystąpienia do konkursu:

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie oferty w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do 14 stycznia 2015 r. - decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego. Na kopercie winna widnieć informacja "Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy Boguchwała w 2015 roku".

2. Oferty należy przygotowywać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. z 2011 r., nr 6, poz. 25), oraz podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli. Formularz oferty można pobrać ze strony Urzędu Miejskiego w Boguchwale:

https://www.boguchwala.pl/364-aktualnosci/5079-ogloszenia-organizacje-pozarzadowe.html

Oferty należy składać wraz z załącznikami:

 • aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego niezależnie kiedy został wydany lub inny dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu (potwierdzający posiadanie osobowości prawnej i umocowanie osób go reprezentujących oraz prawo do zaciągania zobowiązań  finansowych przez podmiot),
 • aktualny statut podmiotu,
 • sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności,
 • oświadczenie o terminowym rozliczeniu się z dotychczas otrzymanych dotacji z jednostek samorządowych.

Pouczenie:
Dopuszcza się możliwość złożenia, zamiast sprawozdania finansowego:

 • informacji finansowej w przypadku gdy organizacja, która ze względu na termin, o którym mowa w art. 52 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 9 ustawy o rachunkowości, nie ma możliwości dołączenia sprawozdania finansowego, składa informację finansową za ostatni rok obrotowy na druku stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia lub
 • sprawozdania złożonego do właściwego organu, ale jeszcze nie zatwierdzonego przez organ zatwierdzający, o którym mowa w art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 7 ustawy o rachunkowości.

4. Do oferty można dołączyć recenzje lub rekomendacje mające znaczenie przy ocenie oferty.

5. Załączniki do oferty winny być podpisane  przez osoby reprezentujące podmiot:

 1. w przypadku, gdy osoby uprawnione nie dysponują  pieczątkami  imiennymi, podpis powinien zawierać pełne imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję w reprezentacji podmiotu
 2. kserokopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu,
 3. w przypadku gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia.

6. Podmiot może złożyć tylko jedną ofertę do konkursu. Złożenie przez oferenta więcej ofert spowoduje, pozostawienie wszystkich bez rozpatrzenia.

7. W przypadku złożenia oferty wspólnej, oferta ta musi spełniać wymogi określone w art. 14 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

8. Ofertę złożoną do konkursu, która nie uzyskała dofinansowania, nie może ponownie składać w trybie określonym w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

9. Z dotacji gminy przyznanej w ramach niniejszego konkursu nie mogą być rozpatrywane wydatki:

 • poniesione przed datą podpisania umowy,
 • z tytułu podatku od towarów usług, jeżeli oferent ma prawo do jego odliczania,
 • z tytułu opłat i kar umownych,
 • związane z nabyciem lub dzierżawą gruntów.

V. Kryteria oceny ofert:

1. Oceny formalnej wniosków dokona wyznaczony pracownik Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

2. Ocena formalna wniosków:

2.1. Oferta jest prawidłowa pod względem formalnym gdy spełnia następujące kryteria:
a) sporządzona jest na prawidłowym formularzu,
b) złożona w określonym terminie,
c) zadanie jest zgodne z celami i założeniami merytorycznymi konkursu,
d) oferta została złożona przez uprawniony podmiot,
e) zawiera wszystkie wymagane załączniki,
f) opatrzona wraz z załącznikami datą oraz podpisami osób reprezentujących podmiot (uprawnionymi statutowo bądź upoważnionymi w tym celu),
g) złożone są oświadczenia, o których mowa na ostatniej stronie oferty, poprzez zakreślenie właściwych pozycji,
h) została uzupełniona o brakujące dokumenty i podpisy, w wyznaczonym terminie.
2.2. Oferta niespełniająca kryteriów, o których mowa w pkt. 2.1, zostanie odrzucona z powodów formalnych.

3. Oceny merytoryczno-finansowej dokona Komisja Konkursowa stosując następujące kryteria:

a) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie [0 do 4 pkt],
b) proponowana jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne [0 do 4 pkt],
c) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotychczas otrzymanych środków na realizację zadania [0 do 4 pkt],
d) kalkulacja kosztów realizacji zadania [od 0 do 4 pkt],
e) deklarowany udział środków własnych i środków pozyskanych z innych źródeł w stosunku do dotacji [0 do 4 pkt], w tym:
- udział własny i środki z innych źródeł - 0%-10% - 0 pkt,
- udział własny i środki z innych źródeł - 11%-25% - 1 pkt,
- udział własny i środki z innych źródeł - 26%-50% - 2 pkt,
- udział własny i środki z innych źródeł - 51%-75% - 3 pkt,
- udział własny powyżej 76% w tym środki z innych źródeł - 4 pkt.
f) deklarowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków [0 do 4 pkt],

maksymalnie - 24 pkt

VI. Tryb wyboru ofert:

1. Oferty które otrzymają w ocenie Komisji konkursowej poniżej 15 pkt, nie uzyskają rekomendacji do dofinansowania.

2. Burmistrz Boguchwały podejmuje ostateczną decyzję o dofinansowaniu zadań spośród przedstawionych przez Komisję Konkursową rekomendacji, poprzez stosowne Zarządzenie.

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 40 dni od dnia wskazanego w dziale IV pkt. 1.

4. Zarządzenie Burmistrza Boguchwały w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji, stanowi podstawę do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem.

5. Umowa określa warunki realizacji zadania publicznego, zgodnie ze wzorem umowy określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku, w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz. 25).

VII. Zobowiązania oferentów:

1. Oferenci przed podpisaniem umowy zobowiązani są do przedłożenia kosztorysu realizacji zadania z uwzględnieniem kwoty przyznanej dotacji oraz dostosowania harmonogramu realizacji zadania.

2. Nieprzedłożenie ww. dokumentów oznacza rezygnację podmiotu z realizacji zadania publicznego a tym samym z przyznanej dotacji.

3. Burmistrz Boguchwały może odmówić podpisania umowy na realizację zadania publicznego w przypadku:
-  utraty przez podmiot zdolności do czynności prawnych,
-  ujawnienia okoliczności podważających wiarygodność podmiotu.

4. Oferenci którzy otrzymali dotacje na realizację zadań publicznych zobowiązani są do zamieszczania we wszystkich ogłoszeniach, materiałach promocyjnych, drukach, reklamach, plakatach związanych  z realizacją zadania zapisu: "Dofinansowano z budżetu gminy Boguchwała".

5. Wyłącznie do celów promocyjno-reklamowych realizowanych zadań, oferenci otrzymają zgodę na wykorzystanie symboli gminy Boguchwała: logo lub herbu.

VIII. Warunki realizacji umowy:

1. Koszty poniesione przez oferenta przed rozpoczęciem i po zakończeniu realizacji  zadania, określonego w umowie nie mogą stanowić podstawy do rozliczenia wydatków, w ramach realizacji zadania publicznego. Wyjątek mogą stanowić działania niefinansowe, podejmowane przed rozpoczęciem realizacji zadania dla właściwej jego realizacji.

2. Niedozwolone jest podwójne finansowanie tj. rozliczenie wydatków w ramach realizacji zadania publicznego, które zostały w całości lub częściowo rozliczone w ramach realizacji innego zadania.

3. Koszty wykazane w sprawozdaniu jako poniesione z dotacji, uznaje się za zgodne z kosztorysem załączonym do umowy, gdy nie nastąpiło ich zwiększenie pomiędzy danymi rodzajami kosztów o więcej niż 10%.

4. Procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji zadania publicznego uważa się za zachowany jeżeli nie zwiększy się o więcej niż 10%.

IX. Rozliczenie zadania:

1. Sprawozdanie z realizacji umowy składa się osobiście lub przesyłką pocztową poleconą przewidzianym w umowie terminie na adres Zleceniodawcy. Termin, uważa się za zachowany jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy, lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

2. Oferenci są zobowiązani do przygotowywania i składania sprawozdań z realizacji zadań, w terminach określonych w umowie, według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. z 2011 r., nr 6, poz. 25).

3. Do sprawozdań należy obowiązkowo załączyć: listy uczestników, potwierdzenia odbioru nagród, kopie umów, publikacje materiały promocyjne.

4. W przypadku uchybień i błędów w złożonym sprawozdaniu oferent zostanie wezwany do złożenia korekty sprawozdania lub uzupełnienia dokumentów.

5. Burmistrz Boguchwały, na każdym etapie realizacji zadania publicznego, ma prawo do kontroli i oceny realizacji zadania objętego dofinansowaniem.

6. Kontrola obejmuje prawidłowość wykonania zadania oraz wydatkowania środków z dotacji. Kontrola może być prowadzona w trakcie lub po zakończeniu realizacji zadania.

X. Informacja o dotacjach w 2014 roku:

Na podstawie trybu określonego w art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010, nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) gmina Boguchwała na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014 przeznaczyła w formie dotacji 40 000 zł, słownie: czterdzieści tysięcy złotych.

 • Data aktualizacji: 2021-04-07 12:51
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 560 081