36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe - Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Gmina Boguchwała, 36-040 Boguchwała, ul. Doktora Tkaczowa 134, zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest przejęcie obowiązków realizacji programu zdrowotnego pn. "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) wśród dziewcząt w gminie Boguchwała na lata 2015-2016".

2. Inne istotne warunki zamówienia:

 • Przeprowadzenie społecznej kampanii edukacyjno-informatycznej dotyczącej profilaktyki raka szyjki macicy dla dziewczynek objętych programem, ich opiekunów oraz chłopców z danego rocznika, przez wykwalifikowany personel (lekarz ginekolog) wg wcześniej ustalonego scenariusza. Zapoznanie uczestników z podstawowym zasadami przeciwdziałania zakażeniom HPV, odpowiednio dostosowane do wieku odbiorcy. Zapoznanie rodziców z działaniem szczepionki z uwzględnieniem działań niepożądanych.
 • Uzyskanie pisemnej zgody od rodzica lub opiekuna prawnego na wykonanie cyklu szczepień.
 • Przeprowadzenie badania lekarskiego kwalifikującego do zaaplikowania szczepienia ochronnego.
 • Zakup szczepionek o możliwie najwyższej ochronie tj. szczepionek czterowalentnych w niezbędnej ilości oraz ich przechowywanie zgodne
  z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta. Szczepionki muszą być dopuszczone do obrotu na terenie Polski na podstawie pozwolenia wydanego przez Prezesa Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
 • Przeprowadzenie cyklu zalecanych przez producenta szczepionki profilaktycznych szczepień ochronnych z zapewnieniem niezbędnych do tego środków medycznych.
 • Udokumentowanie dokonanego szczepienia ochronnego w dokumentacji medycznej danej osoby. Sporządzanie sprawozdań z danymi potrzebnymi do obliczenia  mierników efektywności zawartych w programie.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

Warunkiem niezbędnym przystąpienia do konkursu jest spełnienie przez oferenta wymagań określonych dla podmiotów leczniczych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

4. Wykaz niezbędnych oświadczeń i dokumentów wymaganych od oferentów:

 • Kserokopia dokumentu dotyczącego statusu prawnego oferenta,
 • Kserokopia wpisu do właściwego rejestru/ewidencji zakładów opieki zdrowotnej
 • Wykaz kwalifikacji personelu medycznego realizującego świadczenia zdrowotne w zakresie zgodnym z przedmiotem konkursu ofert (zał. nr 2)

5. Termin realizacji zamówienia:

Szczepienia powinny odbyć się wg schematu:

 • I dawka szczepionki - marzec, kwiecień 2015
 • II dawka szczepionki - maj, czerwiec 2015
 • III dawka szczepionki - wrzesień, październik 2015

6. Kryteria oceny ofert:

 • 90% cena jednostkowa świadczenia (zał. nr 3) - 90 pkt.
 • doświadczenie w realizacji podobnych programów:
  - 10 programów i więcej - 10 pkt.
  - od 5 do 9 programów - 5 pkt.
  - od 1 do 4 programy - 3 pkt.

Rażąco niska lub wysoka cena jednostkowa świadczenia może spowodować wyłączenie oferty z oceny.

7. Osoba z Gminy Boguchwała uprawniona do kontaktu:

Katarzyna Błońska-Mnich, tel. 17 87 55 255

8. Sposób złożenia oferty:

Kompletną ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej opisem z punktu 1 należy sporządzić w formie pisemnej i złożyć w terminie do dnia 27.02.2015 r. do godziny 15:30 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała. Oferty przesłane pocztą będą zakwalifikowane do konkursu pod warunkiem, że zostaną dostarczone przez pocztę do siedziby Zamawiającego w terminie do 27 lutego 2015 r. (decyduje data wpływu do UM).

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Boguchwała do zawarcia umowy.

 • Data aktualizacji: 2021-02-24 08:51
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 272 172