36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

03
gru  2020

XXVII sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Pan Piotr Pustelny - Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza do wzięcia udziału w XXVII sesji Rady Miejskiej w Boguchwale zwołanej w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz. 713 z późn. zm.), która odbędzie się w dniu 3 grudnia 2020 roku o godz. 10:30 w formie zdalnej.

Transmisja z przebiegu sesji będzie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boguchwała.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2020 roku.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Frysztak pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Remont oświetlenia oraz nawierzchni bitumicznej placu przy stacji kolejowej PKP Frysztak realizowany w ramach projektu Wojewódzki Fundusz Kolejowy".
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boguchwała.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Boguchwała.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Boguchwała w 2021 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 270 położonej w Mogielnicy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Boguchwała działki nr 1251/2 położonej w Racławówce stanowiącej własność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Boguchwała na 2021 rok.
 11. odjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
 12. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora w Zarzeczu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
 16. Zamknięcie obrad.
 • Data aktualizacji: 2021-04-21 15:16
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 646 667