36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

30
gru  2019

XVI Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

XVI Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale VIII kadencji, zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 roku o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Zmiany uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2019 rok,
 2. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała,
 3. Zmiany uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o,
 4. Zmiany uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o,
 5. Wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku,
 6. Udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej pn. "Zakładowy Klub sportowy IZOLATOR Boguchwała" z siedzibą w Boguchwale,
 7. Szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury,
 8. Określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiana, rodzajów i wysokości stypendiów oraz nagród za wybitne osiągnięcia sportowe,
 9. Połączenia samorządowych instytucji kultury -  Lokalnego Ośrodka Kultury "Razem" w Niechobrzu, Lokalnego Ośrodka Kultury "Wspólnota" w  Zgłobniu oraz Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale,
 10. Zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguchwała,
 11. Zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
 12. Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale na lata 2020-2021,
 13. Podwyższenia kapitału zakładowego Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Boguchwale w drodze wniesienia niepieniężnego (aportu) w postaci środka trwałego,
 14. Powierzenia realizacji zadań własnych Gminy Boguchwała Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale,
 15. Nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka 1385/3 w Lutoryżu,
 16. Zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na I półrocze 2020 roku.

III.    Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale
Piotr Pustelny

Transmisja sesji dostępna na: www.youtube.com/GminaBoguchwałaVideo

 • Data aktualizacji: 2021-04-15 14:31
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 616 098