36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

22
sie  2019

X Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506) zwołuje X Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2019 roku o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Informacja o stanie realizacji inwestycji w gminie.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Zmiany uchwały dot. wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki  zaciągniętej przez Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa",
 2. Wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego przez Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa",
 3. Zmiany uchwały dot. wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego realizowanej przez  Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Boguchwale Spółka z o.o,
 4. Udzielenia Miastu Jasło pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Przebudowa części budynku byłego dworca PKP wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia przy ul. Metzgera w Jaśle",
 5. Udzielenia Gminie Wojaszówka pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w obrębie przejazdu kolejowego w Wojaszówce",
 6. Zmiany uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2019 rok,
 7. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 8. Zarządzenia poboru podatku  od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 9. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat,
 10. Zaliczenia drogi w Boguchwale do kategorii dróg gminnych,
 11. Nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Boguchwale ozn. jako działki 1270/1, 1272/1,
 12. Nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Lutoryżu ozn. jako działki 290/14, 292/5,
 13. Nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Lutoryżu ozn. jako działki 772/1, 770/5, 812/5,
 14. Nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości  położonej w Lutoryżu ozn. jako działka 812/10,
 15. Nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Zarzeczu ozn. jako działki 27/7, 27/8,
 16. Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych  dzieci i młodzieży oraz wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
 17. Nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Boguchwała, a Miastem Brześć (Białoruś),
 18. Uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale,
 19. Inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Podkarpackiego z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia,
 20. Rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.

IV. Zamknięcie sesji.

Relacje video z sesji dostępne na stronie: www.youtube.com/channel/UCPyJ2iyIs87p_GYZB_pfU8Q

 • Data aktualizacji: 2021-04-21 15:16
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 646 961