36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

13
wrz  2018

LVII Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 poz. 994 ze zm.) zwołuje LVII Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 13 września 2018 roku o godz. 12:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Zmiany budżetu,
 2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 3. Wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Boguchwała do partnerstwa dla wspólnej realizacji projektu,
 4. Zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale,
 5. Zmiany podziału Gminy Boguchwała na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
 6. Ustanowienia służebności przez działkę nr 1089/2 położoną w Racławówce,
 7. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości nr 477/2 położoną w Kielanówce,
 8. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości ozn. jako działki nr 1183, 1182/4 w Lutoryżu,
 9. Zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Rzeszów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
 10. Uchwalenia Gminnego Programu Ochrony i Profilaktyki Zdrowia Mieszkańców gminy Boguchwała na lata 2019-2020,
 11. Określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego,
 12. Zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych będących przedmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej i sposobu jej rozliczania,
 13. Rozpatrzenie skarg.

III. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
IV. Zapytania i wnioski radnych.
V. Zamknięcie sesji.

 • Data aktualizacji: 2021-04-21 15:16
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 650 342