36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

09
mar  2017

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 z późn. zm.) zwołuje XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 9 marca 2017 roku o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego - sprawozdanie Komendanta Policji, Komendanta OSP, Komendanta Straży Miejskiej.
III. Raport z wykonania w danym roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów ich realizacji.
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Boguchwała do nowego ustroju szkolnego,
 2. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kielanówka i Racławówka gmina Boguchwała - etap IIIa,
 3. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
 4. Nabycia nieruchomości położonych w Boguchwale pod drogę,
 5. Nabycia na rzecz gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Mogielnicy pod drogę,
 6. Nabycia nieruchomości nr 1391/5 położonej w Nosówce pod drogę,
 7. Nabycia nieruchomości nr 1624/107 położonej w Boguchwale od ANR,
 8. Nadanie nazw ulic w Boguchwale,
 9. Zmieniająca uchwałę dot. powierzenia przez gminę spółce Gospodarka Komunalna Sp. z o.o w Boguchwale realizacji zadania zimowego utrzymania dróg i chodników, utrzymanie gminnego oświetlenia ulicznego i urządzeń elektrycznych w obiektach gminy,
 10. Wyrażenia zgody na przejęcie zadania i zawarcie porozumienia,
 11. Przystąpienia gminy do realizacji projektu pn. "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF",
 12. Przystąpienia gminy do realizacji projektu pn. "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy",
 13. Uchwalenia Studium rozwoju transportu publicznego ROF,
 14. Zawarcia porozumienia ze Starostą Rzeszowskim.

V. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
VI. Zapytania i wnioski radnych.
VII. Zamknięcie sesji.

 • Data aktualizacji: 2021-04-07 12:51
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 568 544