36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

29
gru  2016

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446) zwołuje XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się 29 grudnia 2016 roku o godz. 14:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Porządek obrad:

I.Otwarcie sesji.
II. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Zmiany budżetu na 2016 rok.
 2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Wydatków, które nie wygasają z upływem roku.
 4. Zmiany uchwały nr LXII/666/10 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 30 września 2010 roku w sprawie gromadzenia dochodów na wyodrębnionym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty.
 5. Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 6. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kielanówka i Racławówka.
 7. Przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy.
 8. O zamiarze likwidacji oddziałów przedszkolnych.
 9. Utworzenia w Lutoryżu oddziałów zamiejscowych Przedszkola Publicznego w Boguchwale.
 10. Określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę.
 11. Zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przeszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, szkół niepublicznych i uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez gminę.
 12. Sprzedaży nieruchomości nr 959/6 położonej w Niechobrzu.
 13. Sprzedaży nieruchomości nr 959/7 położonej w Niechobrzu.
 14. Nabycia nieruchomości nr 2080/1 położonych w Niechobrzu.
 15. Zamiana nieruchomości nr 2103/11 na nieruchomość 2103/9 położonych w Niechobrzu.

III. Przyjęcie planów pracy Stałych Komisji Rady i planu pracy Rady Miejskiej na I półrocze 2017 roku.
IV. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.    
V. Zapytania i wolne wnioski radnych.
VI. Zamknięcie sesji.

 • Data aktualizacji: 2021-04-07 12:51
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 560 411