36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

18
cze  2015

X Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013, poz. 594) zwołuje X Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2015 roku o godz. 12:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Podjęcie uchwały w sprawie:

1. Zmiany budżetu na 2015 rok.
2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
3. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguchwała za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
4. Udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2014 rok.
5. Upoważnienia Burmistrza do ustalenia cen za korzystanie z basenu.
6. Wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Boguchwała.
7. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Boguchwała w miejscowości Niechobrz.
8. Powołania Zespołu dla wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
9. Nadania nazwy placu w Boguchwale.
10. Nabycia na rzecz gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Boguchwale.

III. Ustalenie planu pracy Komisji i Rady na II półrocze 2015.
IV. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
V. Zapytania i wolne wnioski radnych.
VI. Zamknięcie sesji.

  • Data aktualizacji: 2021-04-07 12:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 563 400