36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

LIV sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale Pan Piotr Pustelny zaprasza na LIV sesję Rady Miejskiej w Boguchwale zwołaną w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2022 poz. 559 t.j.), która odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 r., godz. 09:00 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2022 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Boguchwała.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Boguchwała w 2023 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Boguchwała.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu kosztu dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Boguchwale w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Boguchwała.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwrot przez Gminę Boguchwała nieruchomości oznaczonych jako działka nr 1624/43, 1624/49, 1624/56 położonych w Boguchwale, gm. Boguchwała.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale i nadania jej statutu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Wójta Gminy Solina dotyczącej oczyszczenia dorzeczy Jeziora Solińskiego i Jeziora Myczkowskiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie skargi.
15. Zamknięcie obrad.

Liczba odsłon: 339
  • Data aktualizacji: 2022-12-02 15:12
  • |
  • Licznik odwiedzin: 18 164 187