36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Konsultacje Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku

Burmistrz Boguchwały działając na podstawie art. 30 ust. 2  pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017. 1875), art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  2016. 1817), § 6 ust. 1 oraz § 7 pkt. 1 ust. 2 Uchwały Nr XXVII.361.2016 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządza przeprowadzenie konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2018", przyjmując termin wyrażenia opinii do 14 listopada 2017 roku.

  • Data aktualizacji: 2021-02-25 14:33
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 290 608