36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

21
mar  2019

VI Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018. poz. 994 ze zm) zwołuje VI Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 21 marca 2019 roku o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Porządek obrad:

I.Otwarcie sesji.
II. Informacja na temat funkcjonowania komunikacji na terenie gminy.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Zmian w Statucie Sołectw,
 2. Zmian w Statucie Osiedli,
 3. Terminu wyborów Przewodniczących Zarządów i Członków Zarządów Osiedli,
 4. Terminów wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich,
 5. Wyrażenia opinii dotyczącej  proponowanego przyłączenia z gminy Boguchwały części sołectwa Racławówka - "Racławówka Doły" do gminy miasto Rzeszów,
 6. Zmiany uchwały budżetowej,
 7. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 8. Wyrażenia zgody na przystąpienia gminy do partnerstwa dla wspólnej realizacji projektu,
 9. Ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków podawania napojów alkoholowych,
 10. Projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów,
 11. Określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 12. Zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
 13. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
 14. Nabycia na rzecz gminy działki nr 373/1 w Zgłobniu,
 15. Sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2711/9 położonej w Niechobrzu,
 16. Darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Rzeszów,
 17. Darowizny na rzecz Powiatu Rzeszowskiego działek nr 560/4 i 989/5 w Niechobrzu,
 18. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Boguchwała, a Gmina Iwierzyce w zakresie zadań dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

IV. Raport z wykonania w danym roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów ich realizacji.
V. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2018 rok.
VI.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
VII. Zamknięcie sesji.

Relacje live z sesji Rady Miejskiej na kanale YouTube Gminy Boguchwała.

 • Data aktualizacji: 2021-04-15 14:31
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 601 999