36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

30
paź  2018

LVIII Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018. poz.994 ze zm.) zwołuje LVIII Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się 30 października 2018 roku o godz. 12:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Porządek obrad:

I.Otwarcie sesji.
II. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Zmiany budżetu,
 2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 3. Wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki,
 4. Zmiany Statutu Gminy,
 5. Zorganizowania dzieciom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego,
 6. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki w formie bezprzetargowej nr 1497/74 położonej w Boguchwale,
 7. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w Racławówce,
 8. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Woli Zgłobieńskiej,
 9. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Lutoryżu,
 10. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Mogielnicy,
 11. Sprzedaży nieruchomości położonej w Kielanówce,
 12. Uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 13. Przekazania projektu regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
 14. Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gospodarki Komunalnej Sp. z. o o.
 15. Zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku,
 16. Przyjęcia zaktualizowanej strategii ZIT,
 17. Przystąpienia Gminy Boguchwała do realizacji projektu,
 18. Zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia przez Gminę Boguchwała spółce Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale usług w ogólnym interesie gospodarczym,
 19. Rozpatrzenie skargi.

III. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
IV. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji w 2018 roku -  podsumowanie pracy za okres kadencji.
V. Informacja o pracy Rady Miejskiej w VII Kadencji 2014-2018.
VI. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
VII. Zamknięcie sesji.

 • Data aktualizacji: 2021-04-07 12:51
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 568 533