Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-06-18 19:25:18

Zaproszenie na VII Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594 z późn. zm.) zwołuje VII Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się 30 kwietnia 2015 roku o godz. 12:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale  z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie sesji.  
II. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Zmiany budżetu na 2015 rok,
 2. Zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2015,
 3. Podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
 4. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 5. Zmian w Statucie Gminy,
 6. Utworzenia Jednostek Pomocniczych miasta Boguchwała,
 7. Uchwalenia planu modernizacji i remontów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 8. Ustalenie opłat za korzystanie z przystanków autobusowych,
 9. Wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze  powiatowej nr 1409,
 10. Wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1407,
 11. Nadania imienia Gimnazjum w Niechobrzu wchodzącym w skład Zespołu Szkół w Niechobrzu,
 12. Uchylenia uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy,
 13. Upoważnienia Dyrektora MOPS,
 14. Wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,
 15. Wyboru delegatów na Zebranie Założycielskie i Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

III. Sprawozdanie z działalności MOPS  oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.    
IV. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego za rok poprzedni.    
V. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.    
VI. Zapytania i wolne wnioski radnych    
VII. Zamknięcie sesji.