a
data wydruku: 2024-07-22 03:36:22
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Ochrona środowiska

Łowiectwo

Wnioski o szacowanie szkód poszkodowani mają składać do dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich.

OBWODY ŁOWIECKIE: Na terenie Gminy Boguchwały zlokalizowane są trzy obwody łowieckie:

  • nr 100 pk - Koło Łowieckie nr 154 "Rogacz" w Rzeszowie: Wojskowe Koło Łowieckie nr 154 Rogacz, ul. Dąbrowskiego 77, 35-042 Rzeszów, skr.pocztowa nr 2010
  • nr 125 pk - Koło Łowieckie "Rogacz" w Niechobrzu: Koło Łowieckie "Rogacz" w Niechobrzu, 36-047 Niechobrz 540
  • nr 113 pk - Koło Łowieckie "Podgorzałka" w Rzeszowie: Koło Łowieckie "Podgorzałka" w Rzeszowie, ul. Ks. Jałowego 25, 35-010 Rzeszów

Mapa obwodów łowieckich na terenie Gminy Boguchwała

Zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr XXVIII/503/08 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 1 grudnia 2008 roku, w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie, poniżej przedstawiony jest wykaz obwodów łowieckich, z wyszczególnieniem starej i nowej numeracji obwodów, ich powierzchni i opisu granic.

Tabela obwodów łowieckich w Gminie Boguchwała

Tabela obwodów łowieckich w Gminie Boguchwała

Zgodnie z art. 26 ustawy Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, w skład obwodów łowieckich nie wchodzą:

  1. parki narodowe i rezerwaty przyrody, z wyjątkiem rezerwatów lub ich części, w których na obszarach wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych nie zabroniono wykonywania polowania;
  2. tereny w granicach administracyjnych miast; jeżeli jednak granice te obejmują większe obszary leśne lub rolne, z obszarów tych może być utworzony obwód łowiecki lub mogą być one włączone do innych obwodów łowieckich;
  3. tereny zajęte przez miejscowości niezaliczane do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości;
  4. budowle, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń.

Aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych zawierają następujące najważniejsze założenia:

- wnioski o szacowanie szkód poszkodowani mają składać do dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich

- wnioski powinny być zgłaszane w terminie umożliwiającym oszacowanie szkody,

- termin oględzin i szacowania ostatecznego ustalany jest przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego i o tym fakcie ma on obowiązek powiadomić poszkodowanego, jak również wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego, właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, w ciągu trzech dni od daty otrzymania wniosku o oszacowanie szkody,

- szacowanie ostateczne przeprowadzone powinno być najpóźniej w dniu zbioru uszkodzonej uprawy. Z kolei o planowanym terminie sprzętu uszkodzonej uprawy jej właściciel lub posiadacz ma obowiązek zawiadomić, w formie pisemnej, dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego nie później niż na 7 dni przed planowanymi czynnościami zbioru,

- niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje czynności związanych z dokonaniem oględzin lub szacowania ostatecznego,

- koła łowieckie nie będą ponosiły kosztów udziału w szacowaniu przedstawiciela ośrodka doradztwa rolniczego,

Rozpoczęcie procedury szacowania szkody dokonuje się na złożony przez poszkodowanego pisemny wniosek. Może on mieć postać pisemną lub elektroniczną. Umożliwienie zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej ułatwi i przyspieszy zgłaszającym szkodę łowiecką kontakt kołem łowieckim. Rozporządzenie określa, że czas na zgłoszenie szkody wynosi maksymalnie 3 dni od dnia jej stwierdzenia, a w przypadku sadów 14 dni od dnia jej powstania. Szkody wyrządzone przez dziki na łąkach i pastwiskach w czasie trwania okresu wegetacyjnego będą zgłaszane w terminie 3 dni od dnia ich stwierdzenia, natomiast szkody wyrządzone poza okresem wegetacyjnym przed rozpoczęciem okresu wegetacji. W związku z tym, że tropy ulegają po jakimś czasie zniekształceniu, szczególnie gdy wystąpią opady deszczu, odróżnienie tropów jelenia od tropów łosia lub żubra może przysporzyć wiele problemów nawet specjalistom z zakresu szacowania szkód łowieckich.

Za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i samy na terenach wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz podczas wykonywania polowania odpowiadają dzierżawcy bądź zarządcy obwodów łowieckich.

Z kolei za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez łosie (obecnie objęte całoroczną ochroną) odpowiada Skarb Państwa i to on wynagradza te szkody. Wobec powyższego należy dokładnie określić gatunek zwierzęcia, które wyrządziło szkody, gdyż nieprecyzyjne określenie gatunku może narazić podmioty rekompensujące szkody na straty finansowe.

Wzór zgłoszenia można pobrać tutaj:

Wzór Zgłoszenia