a
data wydruku: 2024-07-22 03:17:53
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Ochrona środowiska

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Od 1 lipca 2021 roku wprowadzony został obowiązek złożenia deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalanych paliw. Obowiązek ten wynika z nowelizacji zapisów ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554). Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB) prowadzi Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Niedopełnienie obowiązku podlega grzywnie w wysokości nawet do 5 000 zł.

Deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, mają na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych nie zależnie od funkcji jaką pełni.

Deklaracja jest rodzajem ankiety, w której podaje się podstawowe informacje o zarządcy/właścicielu, nieruchomości oraz źródle ciepła.

Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1000kW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć w prosty sposób przez Internet – https://ceeb.gov.pl/ – nie wychodząc z domu. Za pośrednictwem Profilu zaufanego. Jeżeli obywatel nie ma dostępu do Internetu deklarację należy złożyć osobiście w urzędzie właściwym dla lokalizacji zgłaszanej nieruchomości albo wysłać do urzędu listem poleconym.

Na złożenie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw kiedykolwiek uruchomionych przed 1 lipca 2021 r.

W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. będzie to 14 dni od instalacji źródła ciepła lub spalania paliw.